Эльбрус пустил и отпустил
ЛъэхъэнэщIэм хуэхьэзырщ

КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм и джабэ нэкIухэм лыжэрэ сноубордкIэ къыщыбжыхь хъунущ щэкIуэгъуэм и 5-м щегъэжьауэ. Ар нэгъабэ елъытауэ зы мазэкIэ нэхъ пасэщ.

Заседание МЧА
Дунейпсо Адыгэ Хасэм ирегъэблагъэ

КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм къригъэблагъэри, Налшык тхьэмахуитIкIэ щыхьэ-щIащ Тыркум, Иорданием, Израилым щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм, мэздэгу адыгэхэм я щIэблэр. Ди республикэм и щIыпIэ дахэ куэдым я нэгу зыщрагъэужьащ, Iуэхугъуэ гукъинэжхэм хэтащ, адыгэбзэмкIэ дерсхэм щIэсащ сабийхэр.

12 января 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым (слева) и премьер-министром республики Адыгея Муратом Кумпиловым (справа) в Кремле.
КумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ егъэзащIэ

УФ-м и Президент Путин Владимир Iэ щIидзащ КумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ игъэзэщIэну и пщэ дэлъхьэ-ным теухуа унафэм. Апхуэдэ хъыбар зэбгригъэхащ Кремлым и пресс-IуэхущIапIэм.

Абдулатипов: Молодежь Дагестана - это и есть бренд
ЩIалэгъуалэр ягъэгушхуэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ТхыдэмкIэ, филологиемрэ СМИ-мкIэ и институтым щекIуэкIащ ИлъэсыщIэ нэгузыужь пшыхь дахэ. ЩIалэгъуалэр ягъэгушхуэу зэхашэ а зэхуэсым, хабзэ хъуауэ, къыщапщытэж илъэс блэкIам зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр, студент нэхъыфIхэр щагъэлъапIэ, щаIэт.