Стихи крымско-татарской поэтессы издали в Лондоне
УсакIуэшхуэр ягъэлъапIэ

Налшык и къэрал Музыкэ театрым щэкIуэгъуэм и 1-м литературэ-макъамэ пшыхь дахэ щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэщауэ.

День черкесского флага в КЧР отметили автопробегом
Адыгэхэм я дунейпсо махуэм зыхуагъэхьэзыр

Хабзэ зэрыхъуам тету, Къэбэр- дей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIэ Адыгэхэм я дунейпсо махуэр. ФокIадэм и 18 – 20 махуэхэм республикэм и къалащхьэ Налшыки муниципальнэ районхэми а Iуэхум епха гуфIэгъуэ зэIущIэхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр, махуэшхуэ джэгухэр щызэхэтынущ.

Аслан Тхакушинов
ТхьэкIушынэм и музей

Политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэм и махуэ лъапIэм ирихьэлIэу, Мейкъуапэ Технологие къэрал университетым къыщызэIуахащ абы и къызэгъэпэщакIуэ икIи и япэ ректор, социологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЕгъэджэныгъэмкIэ Урысей академием и академик, иджы МКъТУ-м и президент ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и музей.

Крым принял миллионного туриста
КБРмрэ Сочэ дэт Къэрал университетымрэ туризмэм нэхъри быдэу щызэдэлэжьэнущ

КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щызэIущIащ республикэм и Премьер-министрым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимиррэ Сочэ туризмэмрэ курорт IуэхухэмкIэ и къэрал университетым и ректор Романовэ Галинэрэ.

Русско-турецкая война
Дэтщ Алий-Бердыкъуэ фэеплъ сын

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Хьэбэз районым щекIуэкIащ Урыс-Кавказ зауэжьым хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ пэкIу. Лъапсэрых зауэр зэриухрэ илъэси 153-рэ щрикъум ирихьэлIэу Алий-Бердыкъуэ къуажэм щагъэува фэеплъ сыным деж удз гъэгъахэр тралъхьащ.