Борис Темирканов
Темыркъан Борис Хьэту и къуэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Куэдрэ сымэджа нэужь, 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м и ныбжьыр илъэс 82-м иту дунейм ехыжащ совет, урысей дирижёр, композитор, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ музыкант Iэзэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Темыркъан Борис Хьэту и къуэр.

Заседание МЧА
Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII ­Конгрессым захуигъэзащ КъБРым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

ФокIадэм и 19-м Налшык къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессыр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ федеральнэ центрым, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым я лIы¬кIуэ¬хэр, Европэм и къэралхэм, Тыркум, Иорданием, Сирием, Израилым къикIа делегатхэр, Урысейм и щIыналъэхэм щыIэ адыгэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр.

Фестиваль черкесской культуры завершился праздничным концертом
Адыгэ щэнхабзэм и фестиваль Израилым къыщызэIуах

Израилым и адыгэ жылэ Кфар-Камэ гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалыр 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 13 — 14 махуэхэм екIуэкIынущ. Мы гъэм абы хэтынущ Адыгэ Республикэм цIыхубэ къафэмкIэ и «Налмэс» къэрал академическэ ансамблыр.

Псоми ди гур яхузэ1ухауэ: Лъэпкъыбэу зэхэт Мэзкуу къалэм и тхыдэр
Псоми ди гур яхузэ1ухауэ: Лъэпкъыбэу зэхэт Мэзкуу къалэм и тхыдэр

Щызээф1эува япэ махуэхэм къыщегъэжьауэ Мэзкуу сыт щыгъуи къыришал1эт нэгъуэщ1 къалэхэм, къэралхэм и ц1ыхухэр. Абы ящыщ дэтхэнэ зыми зыхущ1экъур щигъуэтт мыбдеж: хэт лэжьап1э, хэти унэ, хабзэншагъэм зыщахъумэт, зы1эрагъэхьэт ик1и ящэт хьэпшып зэхуэмыдэхэр.