Фестиваль черкесской культуры завершился праздничным концертом
Адыгэ щэнхабзэм и фестиваль Израилым къыщызэIуах

Израилым и адыгэ жылэ Кфар-Камэ гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалыр 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 13 — 14 махуэхэм екIуэкIынущ. Мы гъэм абы хэтынущ Адыгэ Республикэм цIыхубэ къафэмкIэ и «Налмэс» къэрал академическэ ансамблыр.

Псоми ди гур яхузэ1ухауэ: Лъэпкъыбэу зэхэт Мэзкуу къалэм и тхыдэр
Псоми ди гур яхузэ1ухауэ: Лъэпкъыбэу зэхэт Мэзкуу къалэм и тхыдэр

Щызээф1эува япэ махуэхэм къыщегъэжьауэ Мэзкуу сыт щыгъуи къыришал1эт нэгъуэщ1 къалэхэм, къэралхэм и ц1ыхухэр. Абы ящыщ дэтхэнэ зыми зыхущ1экъур щигъуэтт мыбдеж: хэт лэжьап1э, хэти унэ, хабзэншагъэм зыщахъумэт, зы1эрагъэхьэт ик1и ящэт хьэпшып зэхуэмыдэхэр.

Л. Балагова: Кантемир художник, а не политик
Лондон щыпсэу адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ

Лондон щыпсэу адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм, Дуней псом я ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор,Бэлагъы Любэ Хьэзрэталий и пхъум и ныбжьыр мазаем и 7-м илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.