Псоми ди гур яхузэ1ухауэ: Лъэпкъыбэу зэхэт Мэзкуу къалэм и тхыдэр
Псоми ди гур яхузэ1ухауэ: Лъэпкъыбэу зэхэт Мэзкуу къалэм и тхыдэр

Щызээф1эува япэ махуэхэм къыщегъэжьауэ Мэзкуу сыт щыгъуи къыришал1эт нэгъуэщ1 къалэхэм, къэралхэм и ц1ыхухэр. Абы ящыщ дэтхэнэ зыми зыхущ1экъур щигъуэтт мыбдеж: хэт лэжьап1э, хэти унэ, хабзэншагъэм зыщахъумэт, зы1эрагъэхьэт ик1и ящэт хьэпшып зэхуэмыдэхэр.

Л. Балагова: Кантемир художник, а не политик
Лондон щыпсэу адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ

Лондон щыпсэу адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм, Дуней псом я ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор,Бэлагъы Любэ Хьэзрэталий и пхъум и ныбжьыр мазаем и 7-м илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.

Эльбрус пустил и отпустил
ЛъэхъэнэщIэм хуэхьэзырщ

КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм и джабэ нэкIухэм лыжэрэ сноубордкIэ къыщыбжыхь хъунущ щэкIуэгъуэм и 5-м щегъэжьауэ. Ар нэгъабэ елъытауэ зы мазэкIэ нэхъ пасэщ.