Л. Балагова: Кантемир художник, а не политик
Лондон щыпсэу адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ

Лондон щыпсэу адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм, Дуней псом я ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор,Бэлагъы Любэ Хьэзрэталий и пхъум и ныбжьыр мазаем и 7-м илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.

Эльбрус пустил и отпустил
ЛъэхъэнэщIэм хуэхьэзырщ

КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм и джабэ нэкIухэм лыжэрэ сноубордкIэ къыщыбжыхь хъунущ щэкIуэгъуэм и 5-м щегъэжьауэ. Ар нэгъабэ елъытауэ зы мазэкIэ нэхъ пасэщ.

Заседание МЧА
Дунейпсо Адыгэ Хасэм ирегъэблагъэ

КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм къригъэблагъэри, Налшык тхьэмахуитIкIэ щыхьэ-щIащ Тыркум, Иорданием, Израилым щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм, мэздэгу адыгэхэм я щIэблэр. Ди республикэм и щIыпIэ дахэ куэдым я нэгу зыщрагъэужьащ, Iуэхугъуэ гукъинэжхэм хэтащ, адыгэбзэмкIэ дерсхэм щIэсащ сабийхэр.