НэщI мазэращ, цIыхухэм зэрабжымкIэ, япэдыдэ мелеIыч Джэбраиль Мыхьэмэт бегъымбар и тхылъ нахуэхэр дунейм къыщыхуригъэхар. Мыхьэнэшхуэ зиIэ махуэр къыщыхъуар Мыхьэмэт бегъымбарыр бгъуэнщIагъым щIэсу нэмэз щищIым, Меккэ къалэм пэмыжыжьэу. Абы щыгъуэ къыхурагъэх тхылъ нахуэхэр КъурIэным и щIэдзапIэ хъуащ-дэтхэнэ зы мусульмэнми и тхылъ лъапIэу щытым.

Рэмадан мазэм нэщI Iыгъыныр дэтхэнэ зы мусульмэным щхьэкIи щIэинышхуэ. НэщI мазэм и кIуэцIым уефэ хъунукъым, уи зэш зыкIи тебгъэу хъунукъым, шхыныр хуабжьу хэхауэ щытын хуейщ. Псы уефэну икIи ушхэну щыхъунур - дунейр кIыфI хъумэ, е япэ вагъуэр уафэм къытетIысхьэмэ. Щэращ ушхэн щыхуейр иджыри кIыфIу нэхущэр зэкIэщIимыч щIыкIэ.

Махуэр екIуэкIыху мусульмэным зыкIи гугъу зыригъэхь хъунукъым. КъурIэн еджэн хуейщ, лэжьапIэм щыIэн хуейщ, тхьэ елъэIун хуейщ, тхьэмыщкIэхэмрэ, зыхузэфIэмыкIхэмрэ ядэIэпыкъун хуейщ.

НэщI мазэм нэщI зымыIыгъ хъунухэр сымаджэхэмрэ, сабийхэмрэ. ИтIани, ямыIыгъми хъунущ зауэм хэт зауэлIхэмрэ, гъуэгу жыжьэ тет цIыхухэмрэ. Зэман гуэр текIмэ яIыгъыжын мэхъу, ауэ къэгъанэ иIэкъым.

НэщI мазэр щиухым ирагъэкIуэкI махуэщI телъыджэ ин. Абы зэреджэр - Рамазан-Байрам, ар мусульмэнхэм я нэхъ махуэщI лъапIэ. ЩыщIидзэр иужьрей дыдэ махуэм, икIи йокIуэкI махуитIкIэ къыкIэлъыкIуэ мазэм хэхьэу - шавваль. Махуэр зэрыщIидзэр нэмэз щIынкIэ, молэр я пашэу. Нэмэзыр ящIа нэужь молэр Алыхьым йолъэIу нэщIахэм я нэщIыр къэбыл ищIыну, икIи и я гуэныхьхэр къищтэну. Дыуэмрэ нэмэзымрэ зэфIэкIа нэужь щхэну хуожьэ псори, итIанэ сэдэкъэ хуагуэш тхьэмыщкIэхэмрэ зыхузэфIэмыкIхэмрэ. А махуэм кхъэм удэкIми къабылу ябж, лIэныгъэ уи унагъуэм иIэмэ.