Абы теухуауэ къызэрагъэпэща Iуэхугъуэр Черкесск къалэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм щекIуэкIащ.

Колледжым сурэтыщI ныбжьыщIэу 13 къыщIагъэкIащ. Абыхэм, гъуазджэм и хабзэм къызэригъэувым тету, лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр комиссэм хэтхэм я пащхьэ иралъхьащ. Я нэхъыбэр Къэрэшей-Черкесым щыпсэу лъэпкъхэм я гъуазджэр къэгъэщIэрэщIэжыным теухуауэ щытащ.

ЖыIэпхъэщи, мы къудамэр Лэпыгъу Эммэ къызэригъэпэщауэ щытащ. Къалэн нэхъыщхьэу зыхуагъэувыжат ди блэкIам и цIыхубэ IэщIагъэ лIэужьыгъуэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ хъумэнымрэ.

Гъэлъэгъуэныгъэр хуэгъэзауэ щытащ щIалэгъуалэр къыхаха IэщIагъэ хьэлэмэтым зэрыщыгъуазэр утыку ихьэныр.

Диплом лэжьыгъэхэр гъэхьэзырынымкIэ къагъэлъэгъуа бгъэдыхьэкIэр егъэджэныгъэм къигъэув щытыкIэхэм зэрытетым къинэмыщIауэ, Къэрэшей-Черкесым щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэм и къэхъукъащIэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ ягъэхьэзыращ.

Мы Iуэхугъуэр къызэгъэпэщынымрэ егъэкIуэкIынымрэкIэ сэбэп хъуащ КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и Министерствэм и лэжьакIуэхэмрэ Черкесск къалэм и мэриемрэ.

Гъэлъэгъуэныгъэм и кIэм щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ зэзыгъэгъуэта щIэблэм я дипломхэр яхуигъэфэщащ КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и министр Гуэгуэ Мадинэ.