Хэкужьым зыплъыхьакIуэ къэкIуа щIалэ гупым я нэхъыжьхэр ящIыгъуу дыгъуасэ «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым кърагъэблэгъат. «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд хьэщIэхэр кIэщIу щыгъуазэ ищIащ газетым и тхыдэм, абы и напэкIуэцIхэр дунейм къытехьэн, ар щIэджыкIакIуэхэм гурыхь ящыхъун папщIэ редакцэм щылажьэхэр абы зэрелIалIэм.

Ди хэкуэгъу цIыкIухэми жаIэн я куэдт, упщIэ гуэрхэри яIэт. Ахэр я гуапэу бысымхэм ядэгуэшащ зыхуэза я хэкуэгъухэр, здэщыIа щIыпIэхэр къазэрыщыхъуам теухуа хъыбархэмкIэ.Редакцэм и къудамэхэмрэ абыхэм щылажьэхэмрэ зрагъэцIыхуа нэужь, ныбжьыщIэхэр ирагъэблэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и хэщIапIэм.

Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд хьэщIэхэм саугъэтхэр яритащ икIи адыгэбзэр яIурылъу, хабзэм, тхыдэм щыгъуазэу къызэрыхъухэм дызэрыригуфIэр, зэмзэм я хэку къагъэзэжыну я гум къэкIыну дызэригуапэр яжриIащ. Гупым я нэхъы-щхьэ Iэпщэ Рустам бысымхэм фIыщIэ яхуищIащ апхуэдэ гулъытэ къызэрыхуащIам папщIэ. ЗэIущIэм и кIэухыу фэеплъ сурэтхэр зытрагъэхащ.ЩОДЖЭН  Iэминат.