ГуфIэгъуэ зэIущIэр къызэIуихащ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий.

"Университетым И ЛэжьакIуэхэм ЗэфIэтх Iуэхугъуэхэр Зыхуэгъэпсар Фэ, Студентхэм, ЩIэныгъэ Куу Зэвгъэгъуэтынырщ. Лэжьыгъэм Хэдгъэхьэ Инновацэ ЕплъыкIэхэри, IэнатIэщIэхэри, Къапщтэмэ, Иджыблагъэ КъызэIутха Щэнхабзэ Центрри — Псори ЩIэтщIэр Фи Гупсысэм, Къэухьым, ЗэхэщIыкIым НэхъыфIыжу Заужьынырщ, Къыхэфха IэщIагъэмкIэ IэщIагъэлI Нэс КъыфхэкIынырщ", — Къыхигъэщащ Ректорым.

Апхуэдэ псалъэ гуапэхэм къакIэлъыкIуэу Алътудым студент нэхъыфIхэм саугъэтхэр яритащ. Ректорым къыбгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр яIэрыхьащ еджэным, спортым щыпашэхэм, университетым щекIуэкI жылагъуэ гъащIэм жыджэру хэт студентхэм. Апхуэдэу зэIущIэм щагъэлъэпIащ «Академическэ гуп нэхъыфI», «Общежитым и пэш нэхъ къабзэ», «Ворошиловскэ фочауэ» зэпеуэхэм щытекIуахэри.

ИлъэсыщIэ пшыхьыр ягъэдэхащ КъБКъУ-м и «Амикс», «Каллисто», «Импульс» творческэ гупхэм, джэгухэм, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Апхуэдэу къызэхуэсахэм я нэгу зрагъэужьащ хамэ къэралхэм къикIауэ ди университетым щеджэ студентхэм, къызыхэкIа лъэпкъхэм я хабзэхэм, хьэлхэм ящыщ ягъэлъагъуэурэ