Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа спортсменхэм фIым я фIыжу зыкъагъэлъэгъуащ щылъу штангэр къэIэтынымкIэ, мас-реслингымкIэ, IэпщэрыбанэмкIэ икIи абыхэм дыщэ медалу 7 (Бэрбэч Хъусен, Джэрыджэ Анзор, Куруглиев Арсен, Медалы Беслъэн, Ширяев Кирилл, КъуэщIысокъуэ Елдар, Тубай Имран) къыхуагъэфэщащ. Дыжьын медалыр Танокъуэ Салимэ, жэзыр Иванченкэ Александр сымэ къахьащ.

Мы зэхьэзэхуэм ипкъ иту Урысейм спортымкIэ и мастер хъуахэщ Тубай Имранрэ Бэрбэч Хъусенрэ.
Чемпионатым хэтахэр игъэхьэзыращ ДЮСШ №4-м и тренер-егъэджакIуэ Гъубж БетIал.

Зэпеуэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ Урысейм и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен ныбжьыщIэ 200-м.