ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ Къэжэр Ланэ и нэIэм щIэту ягъэзащIэ «Адыгэхэр» фондым и «12» проектым хиубыдэу. Абы ипкъ иткIэ Кавказ Ищхъэрэм и республикищым икIауэ Москва щеджэ студент нэхъыфIхэр яхуозэ щэнхабзэм, щIэныгъэм, политикэм, бизнесым, спортым я IэнатIэхэм щыцIэрыIуэ цIыхухэм.

ЗэIущIэм кърихьэлIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ Iуэху куэдым щIэупщIащ, абыхэм къэрал щIыб, къэрал кIуэцI Iуэхухэри, щIалэгъуалэ политикэри, законхэр гъэхьэзырынымкIэ лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщри яхэту. Политикэм хуэгъэза псалъэмакъым къызэщIиубыдащ урысей политикэри щIыналъэ Iуэхухэри.

Депутатыр хуабжьу фIэгъэщIэгъуэну тепсэлъыхьащ ди щIыналъэм икIахэм жыджэрагърэ зэхэщIыкIышхуэрэ зэрахэлъым. Абы студентхэм ягу къигъэкIыжащ ахэр лъэпкъым, республикэм я лIыкIуэу зэрыщытыр икIи псоми ечэнджэщащ зыхуагъэувыж мурадхэр гъэзэщIэным ерыщу бгъэдэтыну, къызыхэкIа лъэпкъым, республикэм яхуэфащэу щытыну.