Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий а ныбжьыщIэ 60-р «Трек» шхапIэм иригъэблагъэри, пшыхь дахэ хигъэтащ. Абы кърихьэлIащ икIи ныбжьыщIэхэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ ДАХ-м и Нэхъыжьхэм я советым хэтхэу дирижёр цIэрыIуэ Темыркъан Борис, Хасэшхуэм и тхьэмадэу щытахэу Нэхущ Заурбийрэ Дзэмыхь Къасболэтрэ, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI КIурашын Анзор, нэгъуэщIхэри.

«Фи адэжьхэм я лъапсэу щыта хэкужьым фыкъызэреблэгъар си гуапэщ»,-жиIащ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Сэхъурокъуэм къызэхуэсахэм кIэщIу яжриIэжащ иджыблагъэ Тырку Республикэм и Къайнар жылэм щекIуэкIа фестивалым ди лIыкIуэхэр зэрыхэтар, лIыщхьэхэм зэрахуэзар, Израилым щекIуэкIа фестивалым езымрэ Шэрджэс Хасэм и тхьэмадэ Аслъэн Алийрэ зэрыщыIар.