«Киараз»-м и гъэзэщIакIуэ унафэщI Каммэ Гопие зэры-жиIамкIэ, Сыхъум дэт «Бегемотик», «Канцелярия» тыкуэнхэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щагъэувынущ зэрытхэн-зэреджэн хьэпшыпхэр щызэхуахьэсыну пхъуантэхэр. Гупыж зыщI дэтхэнэми абыхэм иралъхьэ хъунущ унагъуэ хуэмыщIахэм я сабийхэм Iэрагъэхьэн папщIэ ягу пыкI зыгуэрхэр.

Нэгъабэ апхуэдэ Iуэху щхьэпэм и фIыгъэкIэ школ хьэпшыпхэмкIэ къызэрагъэпэщащ сабий 300-м нэблагъэ. Мы гъэм ар нэхъыбэ хъуну щогугъ. «ДыхущIэкъунущ а Iуэхум район псори къызэщIедгъэубыдэным», — дыщIигъуащ Гопие.