ХьэщIэхэр щрагъэблэ гъащ Адыгейм и районхэм лъэпкъ хабзэм тету къызэ рагъэпэща пщIантIэхэм. Абыхэм зыIуагъэхуащ ерыскъы хэкI гъэщIэгъуэнхэр, Iэп щIэ лъапщIэхэм мастер-классхэр ирагъэкIуэкIащ, джэгухэмкIэ я нэгу зрагъэужьащ.
Сыт щыгъуи хуэдэу, фес тивалым нэхъыщхьэу хэ лъар кхъуей хэхынымкIэ зэпеуэрщ, абы IэпщIэлъапщIэ 11 хэтащ. ЕрыскъыхэкIхэм я фIагъымрэ гъэ хьэ зыры кIэмрэ къэзып щытар жюрим и закъуэкъым, а тIэ ахэр зыIузыгъэхуа хьэ щIэ хэми гунэс ящыхъуа Iэп щIэ лъапщIэм папщIэ талон хэхахэмкIэ Iэ яIэтащ.
ЦIыхубэ Iэ Iэтым кърикIуахэмкIэ «Кхъуей нэхъ IэфI ды дэ» зэпеуэм щытекIуащ Щоджэн районым щыщхэу Мерэтыкъуэ Гуэщнагъуэ, Си- ихъу Аидэ, Адыгейск щыщ ЕмтIылъ Любовь. ХьэщIэхэм къызэралъытамкIэ, нэхъ удэ зыхьэх пщIантIэ хъуащ Красногвардейск районым ейр.
Фестивалыр яухащ концертрэ махуэшхуэ хьэ рэ кIы тIэкIэ.

 

Уэрдокхуэ Женя.