«Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэ АО-м лъэхъэнэм зэрызыхуигъэхьэзыр лэжьыгъэхэр и кIэм нигъэблэгъащ. «Мир», «Азау» станцхэм я зэхуаку дэлъ джабэ нэкIухэм ратракхэр жэщи махуи щолажьэ. Iуащхьэмахуэ и къежэхыпIэ псори къагъэщIэрэщIэжащ, я бгъуагъым хагъэхъуащ. Абы къыхэкIыуи, джабэ нэкIухэм туристхэр зыр адрейм зэран щыхуэмыхъуу къыщежэхыфынущ, нэхъ хуитуи зыщагъэзэнущ.
ЗыIэт-дэзышей Iэмэпсымэхэр зэгъэпэщыжынымкIэ лэжьыгъэхэр зэрызэфIэкIыу, «Мир» станцыр здэщыт щIыпIэм нэс гондолэ кIапсэ гъуэгуитIымкIи удэкIуеифынущ.

ЩIымахуэр къэмыс щIыкIэ бгы нэкIухэм пасэу кIэрыхьэн зыфIэфIхэм папщIэ ягъэхьэзыращ мазэ дызэрытым и 5-м щегъэжьауэ и 30-м нэсыху иризекIуэ хъуну, «ЩэкIуэгъуэ» зыфIаща уасэ гъэувыкIэр. Абы ипкъ иткIэ, лыжэ лъагъуэхэр, абыхэм я зэхуаку дэт станцхэр махуэм и кIуэцIкIэ узэрыхуейм хуэдизрэ къэбгъэсэбэпыну хуит узыщI магнит карточкэхэм (скипассхэм) я уасэр сом 1000-м щIрагъэгъунукъым.
Къызэрежэх Iэмэпсымэхэр хьэхуу къэзыщтэу есахэм папщIэ ягъэлэжьэну IэнатIэхэм деж зыгъэпсэхуакIуэхэм лыжэ, сноубордхэр къыщыхухахынущ, зыгуэрым ейр къутэмэ, щыхузэрагъэпэщыжынущ.

Iуащхьэмахуэ лъапэ щылажьэ къегъэлакIуэ гупхэр туристхэм я шынагъуэншагъэм кIэлъыплъынущ. Терскол посёлкэм къыщызэIуахащ иджырей мардэхэм къитIасэ медицинэ центр. Бахъсэн и псыхъуащхьэхэм унэсыным мы зэманым гугъуехьышхуэ пылъыжкъым — Iуащхьэмахуэ лъапэ ухуэзышэ федеральнэ гъуэгур сыт и лъэныкъуэкIи къызыхуэтыншэу зэрагъэпэщыжащ.


Къумахуэ Аслъэн.