ИлъэсыщIэр гъэлъэпIэным мы гъэм дыпежьэнущ. Дыгъэгъазэм и 30, 31 махуэхэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэрытехуэм къыхэкIыу дыдэсщ. Лэжьыгъэм дыщыпэрыхьэжынур щIышылэм (январым) 9-рщ.

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм папщIэ мазаем (февралым) и 23-м щыщIэдзауэ 25 пщIондэ зыдогъэпсэху. Абы щыгъуэми цIыхубзхэр дгъэлъэпIэну зэкIэлъхьэужьу махуиплI тхухахащ — гъатхэпэм (мартым) и 8-11-хэр.

Гъатхэмрэ лэжьыгъэмрэ я махуэми кIыхьу дыдэсынущ. Мэлыжьыхьым (апрелым) и 29-м щыщIэдзауэ накъыгъэм (майм) и 2 пщIондэ зыдгъэпсэхунущ, ауэ абыхэм япэ къит щэбэтым, мэлыжьыхьым и 28-м, дылэжьэнущ.

ТекIуэныгъэм и махуэм хухахар накъыгъэм и 9-м и закъуэщ, тхьэмахуэм и курыкупсым зэрытехуам къыхэкIыу.
Гъэмахуэм и етIуанэ щэбэтми, мэкъуауэгъуэм и 9-м, дылэжьэнущ. Апхуэдэу ящIащ бэрэжьейуэ хуэзэ Урысейм и махуэм зэкIэлъхьэужьу мэкъуауэгъуэм (июным) и 10-12-хэм дыдэсын папщIэ.

Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэми апхуэдизрэ зыдгъэпсэхунущ. ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 3-м щыщIэдзауэ и 5-м пщIондэ дылэжьэнукъым икIи IэнатIэм дыщыпэрыувэжынур гъубжращ.

2018 гъэм и иужьрей щэбэтри лэжьэгъуэ махуэщ. Абы и пIэкIэ дыгъэгъазэм и 31-м зыдогъэпсэху.