Депутатым студентхэм ягу къигъэкIыжащ абыхэм жэуаплыныгъэшхуэ къазэрыбгъэдэхуэр. «ЦIыхубэм я пащхьэ фэ ифлъхьэ щIэныгъэм куэдкIэ елъытащ къэралым и зыужьыныгъэр. Ди лъэпкъхэм къадэгъуэгурыкIуэ диным и хабзэ нэхъыщхьэхэм цIыхухэр фIыуэ зэрыщымыгъуазэрщ илъэс 15 — 20 япэкIэ ислъамым и мэсхьэб егъэлеям а Кавказ Ищхъэрэм псынщIэу зыщиубгъуауэ щIыщытар. Хабзэр зымыщIэм сыт хуэдэ хабзи къегъэщтэгъуафIэщ. Фэ фи къалэныр ислъа-мым и пэжыпIэм цIыхухэр хуэущиинырщ», — къыхигъэщхьэхукIащ Щхьэгуэш Адэлбий.

ЗэIущIэм депутатым щыжиIащ террористхэр щаIыгъ тутнакъэщ щхьэхуэхэр къызэгъэпэщыным теухуа жэрдэм къыхилъхьэну зэримурадыр.

Республикэм зэпIэзэрытыныгъэр щыхъумэнымкIэ, лъэпкъхэм, динхэм яку дэлъ зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэнымкIэ куэд зэрилэжьам къыхэкIыу Щхьэгуэш Адэлбий иратащ «Жэмыхьэтым и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэр.

«Урысей зэкъуэт» партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и пресс-IуэхущIапIэ.