Иужьрей зэманым ахэр нэхъ гуащIэж хъуащ, УФ-м щыщ лъэпкъ республикэхэм я лIыкIуэ депутатхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я пашэ-хэр Iуэхум хыхьа нэужь. Абыхэм ткIийуэ жаIащ Къэрал Думэм и депутат гупым 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 10-м къыхалъхьа «Егъэджэныгъэм теухуауэ» Федеральнэ хабзэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» законопроектым, УФ-м хыхьэ лъэпкъ республикэхэм я къэралыбзэхэр фIэфIыныгъэр и лъабжьэу фIэкIа егъэджын хуэмейуэ къэзыгъэувым, тепсэлъыхьыныр къыхэлъхьэн хуэмеиххэу, ар хабзэ гуэрми къемызэгъыу.

RTVI хъыбарегъащIэ каналым мэкъуауэгъуэм и 6-м къызэритамкIэ, законопроектым елэжь, Къэрал Думэм, щIыналъэ Парламентхэм, Егъэджэныгъэм кIэлъыплъынымкIэ къэрал IэнатIэм, ЕгъэджэныгъэмкIэ министерствэм я лIыкIуэхэр зыхэт лэжьакIуэ гупым законопроектым ирагъэгъуэтащ мыхьэнэшхуэ зиIэ зэхъуэкIыныгъэхэр. Къапщтэмэ, УФ-м хыхьэ лъэпкъ республикэхэм анэдэлъхубзэу къыщалъытэ бзэр (бзэ- хэр) курыт школхэм зэрыщрагъаджэ программэм Iэмал имыIэу хагъэхьэнущ. Дэтхэнэми иджыжын хуейщ зыщыщ, къызыхэкIа лъэпкъым и бзэр, и анэбзэр. Лъэпкъым щымыщхэр абы-кIэ хагъэзыхьынукъым: щхьэж фIэфI бзэр иджынущ.
Законопроектым Къэрал Думэр хэплъэну и мурадщ мэкъуауэгъуэм и 19-м. Дауэ хъуми, лъэпкъ щIыналъэ-хэм щыIэ курыт школхэм анэдэлъхубзэр Iэмал имыIэу зэрыщаджын хуейм тещIыхьа хабзэр гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу къащтэнущ.