ГуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэр махуитIкIэ екIуэкIынущ. Япэ махуэм къуажэм дэс хьэрычэтыщIэхэм, IэпэIэсэхэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку къыщрахьэну гъэлъэгъуэныгъэ щыIэнущ. Пщыхьэщхьэм «Налмэсымрэ» Кфар-Камэ и «Ди псэ» ансамблымрэ уэрамым джэгу дахэ щызэхашэнущ, нэхъыжьхэм къыхадзэрэ щIэблэм къыпащэу. ЕтIуанэ махуэм цIыху мини 5-м щIигъу кърихьэлIэу езы фестивалыр къызэIуахынущ.

Махуэшхуэм кърагъэблэгъащ Урысей Федерацэм и лIыкIуэу Израиль къэралыгъуэм щыIэ Викторов Анатолий, УФ-м и консулу Хайфэ къалэм щыIэ Попов Игорь, Тель-Авив дэт Урысей щэнхабзэ центрым и унафэщI Пархомчук Денис сымэ, нэгъуэщIхэри.

 

Къэбарт Мирэ