КИФЩI-м хыхьэ субъекти 7-м, апхуэдэуи ди къэралым и нэгъуэщI щIыпIэхэм, Тыркумэным, Осетие Ипщэм я лIыкIуэ щIалэгъуалэр жыджэру хэтащ «Мэшыкъуэ-2018» форум иным. ТхьэмахуитIкIэ екIуэкIа зэхуэсым уты-кум Iуэхугъуэ хьэлэмэт икIи купщIафIэ куэд къыщрахьащ.

Псори зэхэту къапщтэмэ, щIалэгъуалэ зэхуэсым хэтащ цIыху минитIым щIигъу. Лагерыр пIалъитIу зэщхьэщыхауэ лэжьащ. Япэ Iыхьэр нэхъыбэу хуэгъэпсат волонтёр лэжьыгъэм икIи унэтIыныгъи 3 къызэщIиубыдэрт. Апхуэдэхэт, къапщтэмэ, «IуэхуфIхэм я щIыналъэ», «Урысейр ди Хэкущ», «Хъыбарым и лIэщIыгъуэ» Iуэхугъуэхэр. ЕтIуанэ Iыхьэр траухуащ граждан жылагъуэм адэкIи зэрызегъэужьыпхъэ Iэмалхэр наIуэ къэщIыным. Абы хыхьахэр творческэ унэтIыныгъэ зиIэ лэжьыгъэхэращ: «Арт-Мэшыкъуэ», «ЕхъулIэныгъэ зыIэрыдогъэхьэ», «Си хьэрычэтыщIэ Iуэхур».

Форумым и егъэджэныгъэ Iыхьэм къриубыдэу тренинг 260-м щIигъу къызэрагъэпэщащ абы щыIа гупхэм. КъищынэмыщIауэ, «Мэшыкъуэ-2018»-м щыIа щIалэгъуалэм махуэхэр гъэщIэгъуэну ягъэкIуэным сэбэп хуэхъуащ абы щылэжьа творческэ утыкухэр. ЩIалэхэмрэ пщащэхэмрэ хэтащ творческэ мастерской цIыкIухэм къыщызэрагъэпэщ дерс зэIухахэм, проект гъэлъэгъуэныгъэхэм. Къыхэдгъэщынщи, зэхуэсым и утыку проект 711-рэ ирахьэну щытати, абыхэм ящыщу 587-р ехъулIэныгъэкIэ пхагъэкIащ. Мыкоммерческэ зэгухьэныгъэхэм къабгъэдэкIа проекти 105-м ящыщу 80-р къащтащ. Зэпеуэм къыхузэрагъэпэща къэпщытакIуэ гупыр мы зэманым хоплъэж лэжьыгъэ псоми, текIуахэр ягъэбелджылын мурадкIэ. Мыгъэрей зэпеуэхэм хухаха мылъку фондыр мэхъу сом мелуан 83,8-рэ.

Илъэс блэкIахэми хуэдэу, форумыр «къулейуэ» щытащ хьэщIэ лъапIэхэмкIэ. Абы екIуэлIащ политикхэри, хьэрычэтыщIэхэри, жылагъуэ, творческэ лэжьакIуэхэри. Псори зэхэту хьэщIэ лъапIэу 30-м щIигъу яхуеблэгъащ зи щIалэгъуэхэм. ШыщхьэуIум и 15-м абы кIуащ УФ-м и Президент Путин Владимир, щIалэгъуалэр яхуэзащ абы и Администрацэм и УнафэщIым и къуэдзэ Кириенкэ Сергей, «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Совет Нэхъыщхьэм и унафэщI Турчак Андрей, УФ-м Жылагъуэ проектхэмкIэ и управленэу Президентым и нэIэм щIэту лажьэм и пашэ Новиков Сергей, УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, ЩIалэгъуалэмрэ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэхэм я унафэщIхэу Бугаев Александррэ Баринов Игоррэ, УФ-м и Къэрал Думэм и депутатхэу Тимофеевэ Ольгэрэ Казаковэ Ольгэрэ, нэгъуэщIхэми.