Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм Къурмэн махуэшхуэмкIэ си гуапэу сохъуэхъу. А махуэ гъуэзэджэр лъэпкъ куэду зэхэт ди цIыхубэм къадэгъуэгурыкIуэ хъугъуэфIыгъуэхэм къыгуэпхынкIэ Iэмал зимыIэ я Iыхьэщ, ар ди зэхэщIыкIым и купщIэщ икIи ислъамым и хабзэхэр гуапагъэм, захуагъэм, гущIэгъум, хуэныкъуэм ядэIэпыкъуным зэрытетыр дигу къегъэкIыж.

Зыужьыныгъэм зи мурадыр хуэунэтIа жылагъуэ зэтегъэувэнымкIэ, республикэм дин, лъэпкъ зэгурыIуэныгъэ, мамырыгъэ щызэтегъэувэнымкIэ Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм къыпхуэмылъытэным хуэдизу лэжьыгъэшхуэ зэфIегъэкI.
Муслъымэнхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис псоми мамырыгъэ, насып, ефIэкIуэныгъэ яIэну сохъуэхъу.