«Вместе» фIэщыгъэм щIэту фокIадэ мазэм Ялтэ щекIуэкIа XVIII дунейпсо телекинофорумыр ди къэралым и къалащхьэр илъэс 871-рэ зэрырикъум хуэгъэпсауэ щытащ. Абы щагъэлъэгъуащ Москва теухуа фильмхэр. Режиссёр, артист, журналист цIэрыIуэхэр къалэдэсхэм IуагъэщIащ.

А дауэдапщэм хэтащ Нидерландхэм, Словакием, Болгарием, Афганистаным, Германием, Армением, Белоруссием киномрэ телевиденэмрэ щыпэрыт я IэщIагъэлIхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, меценатхэр.

ЗэIущIэ иныр къыщызэIуахым, хабзэ зэрыхъуауэ, урысей киноиндустрием и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ. ИужькIэ «Аллея звезд»-м ди лъэпкъэгъу, УФ-м и цIыхубэ артист Тут Зауррэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист Маховиков Сергейрэ скъар хужьым къыхэщIыкIауэ я цIэхэр зытет вагъуэхэр щагъэтIылъащ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Аллея звёзд»-м ди къэралым и актёр, журналист, режиссёр, тхакIуэ, уэрэджыIакIуэ нэхъыфIхэм я цIэхэр тратхэу яублащ 2010 гъэм. Иджы абы ди лъэпкъэгъум и цIэр зэрыхагъэувам хуабжьу дыщыгуфIыкIащ. Заур жеIэ Кърымым къыщыхуащIа пщIэр и гуапэ дыдэ зэрыхъуар, а пщIэр зэригъэпэжыным яужь зэритынур.

Щомахуэ Залинэ