Дунейм ехыжащ публицист цIэрыIуэ, щэнхаб- зэр джынымкIэ зэфIэкI къызэрымыкIуэ зэрыбгъэдэлъыр къэзыгъэлъэгъуа бзылъхугъэ, егъэджакIуэ щыпкъэ, Урысей Федерацэм и Журналистхэм я зэгухьэны- гъэм епхауэ лажьэ, лъэпкъхэм я дин зэхущытыкIэхэм ятеухуа къэхутэныгъэхэр хъыбарегъащIэ IэнатIэм щегъэкIуэкIынымкIэ центрым и унафэщI Кусовэ — Шыхъуэ Сулиетэ Аслъэн и пхъур.

Ар ящыщт Кавказым и бзылъхугъэ нэхъ жыджэрхэу жылагъуэ-политикэ IэнатIэм щылажьэхэм. Сулиетэ Аслъэн и пхъур Адыгейм къыщалъхуащ, ауэ и IэщIагъэм щыхэгъуэзари, абы Iэзэ щыхуэхъуари Къэбэрдей-Балъкъэрырщ, ар ди республикэм и ГТРК-м илъэс зыбжанэкIэ щылэжьащ. Ар журналист къызэрымыкIуэт, и IэщIагъэм хуэIэзэт — КъБР-м и цIэр фIыкIэ Iуным хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ Сулиетэ, урысейпсо хъыбарегъащIэ IэнатIэм зэрыхыхьэн IуэхущIафэ дахэхэр ди республикэм зэрыщыIэм и щапхъэхэр и тегъэщIапIэу.

Сулиетэ Аслъэн и пхъур сыт щыгъуи и телъхьэу къэувырт щIыналъэ псом лъэпкъхэр зэгурыIуэу щызэдэпсэуным. Ар дэ дигу къызэринэжар жьэнахуэу, ехьэкI-къехьэкI хэмылъу, пэжагъым тету теленэтынхэм къызэрыщыпсэлъахэм я закъуэкъым, атIэ апхуэдэ дыдэу конференц, «стIол хъурей» зэхуэмыдэхэу Урысеймрэ Кавказымрэ щыпсэу лъэпкъхэр зэгурыIуэу зэдэгъуэгурыкIуэнымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIахэм, абыхэм «шэрджэсхэм я Iуэхур» жыхуаIэри яхэту, я утыку зэритари тщыгъупщэнукъым. Абы и гъащIэ гъуэгуанэр къикIуащ сыт хуэдэ Iуэхуми гулыцI хуиIэу икIи пэжыр и гъуазэу.

Москва Iэпхъуа нэужь, абы Урысей Федерацэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм къыщызэригъэпэщащ лъэпкъхэм я дин зэхущытыкIэхэм ятеухуа къэхутэныгъэхэр хъыбарегъащIэ IэнатIэм щегъэкIуэкIынымкIэ центрыр. Илъэс 12 ипэкIэ ар хахат творческэ зэхуэсышхуэм — документальнэ киномрэ цIыху хэхахэм ягъэхьэзыр я программэхэмрэ я «Зэныбжьэгъугъэ» Кавказ Ищхъэрэ фестиваль зэIухам и унафэщIу.

Сулиетэ щыщIалъхьэжащ Краснодар пэмыжыжьэ Афыпсыпэ шапсыгъ къуажэм. Абы и адэ, зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я лIыхъужь Шыхъуэ Ас- лъэн и цIэр зезыхьэ уэрамым тетщ Сулиетэ къыщыхъуа и унэр. Зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда журналистхэм я фэеплъ аллее Сулиетэ и жэрдэмкIэ иджыблагъэ къыщыщызэIуаха Мэхъэчкъалэ щыхасэнущ блашэ жыг цIыкIу, «Кавказым и анэр», апхуэдэущ и лэжьэгъухэмрэ и акъылэгъухэмрэ абы зэреджэу щытар, тщимыгъэгъупщэу.
КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэ