УэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я «Юная звезда» урысейпсо зэпеуэм и I лъэхъэнэр «Звезда» телеканалым къызэригъэпэщащ, УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту. Абы ещанэ увыпIэр къыщихьащ Налшык къалэм щыщ, Япэ урысейпсо каналым къызэригъэпэща «Голос. Дети» проектым етIуанэ увыпIэр нэгъабэ къыщызыхьа икIи абы телъыджэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа Хекилаевэ Денизэ.

«Юная звезда» урысейпсо зэпеуэм и I лъэхъэнэм я зэфIэкI щеплъыжащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэу 18. Абыхэм ящыщу балли 100 къэзыхьа цIыхуихым Денизи яхэхуащ. Республикэм исхэр зэрыгушхуэ икIи зэрыпагэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Урысейм и «вагъуэ цIыкIу» хъуа пщащэ нэфIэгуфIэм уэрэд жыIэным щиIэ зэфIэкIыр иджыри зэ апхуэдэ щIыкIэкIэ къигъэнэIуащ.

Куэдым ягу ирихьащ ди хэкуэгъу пщащэм Меладзе Валерий и «Метель» уэрэдыр зэригъэзэщIар. КъэпщытакIуэхэр Хекилаевэм и уэрэд жыIэкIэм итхьэкъуауэ псалъэ гуапэ куэд хужаIащ, чэнджэщ щхьэпэхэри къратащ, макъамэ гъуазджэм ехьэлIауэ.

Япэ урысейпсо каналым и «Сегодня вечером» программэм Денизэ и гъэсакIуэхэу Меладзехэ Валерийрэ Константинрэ ятеухуа и нэтыным иджыблагъэ ирагъэблэгъащ Денизэрэ и анэ Дианэрэ. Зэанэзэпхъум Меладзе зэкъуэшхэм тыгъэ хуащIащ щIакIуэ зырыз (хужьрэ фIыцIэрэ).


КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэ