«Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблым и сурэтыр зи жинтым тет журнал щIэращIэр нэхъри гурыхь тщещI абы и щIыIум тет псалъэ шэрыуэхэу урыс дзэзешэ цIэрыIуэ Потёмкин Павел къыщIэнам. «Къэбэрдей адыгэхэм сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэ ятезыххэр лъэпкъищэм нэблэгъэнщ, — жеIэ Потёмкиным, — я щэн къудеймкIэ мыхъуу, я дуней тетыкIэкIи, я зыхуэпэкIэкIи».

Урыс дзэзешэм зи гугъу ищI зыхуэпэкIэм, псом хуэмыдэу — адыгэ цейм — напэкIуэцI зыбжанэ триухуащ журнал гъэщIэгъуэным.
«Лъэпкъ фащэр щыгъын къудейуэ щыткъым ар зезыхьэхэм я дежкIэ, — дыкъыщоджэ а тхыгъэм. — Ар зыми хэмыгъуэщэн хьэпшыпщ, лъэпкъым зэригъэпэща щэнхабзэм и тхыдэщ, ар къызрикIуа тхыдэ гъуэгуанэм и лъагапIэщ, лъэпкъыр хабзэм зэрыхуэпэжымрэ нобэрей дунейм зэрекIумрэ я нэщэнэщ».

Зи тиражыр мин 30 хъу журналым къыдегъэцIыху Налшык щылажьэ «ЕхъулIэныгъэ» («Успех») егъэджэныгъэ IуэхущIапIэм и унафэщI Iэпекъуэ Жаннэ. «Дэ пщэрылъ зыщыдощIыж, — топсэлъыхь Жаннэ и лэжьыгъэм, — дэнэкIэ зигъазэми, гъуэгу зэзыгъэгъуэтыфын, сыт и лъэныкъуэкIи зызыужьа цIыху дгъэсэну».

Адыгэ псалъэ