Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр иджыблагъэ яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

Республикэм и УнафэщIым зыкъызэрыхуагъэзахэм ящыщщ Зэрэгъыж къуажэм спорт комплекс дащIыхьыным теухуауэ жылэдэсхэм къабгъэдэкIа лъэIур.

Апхуэдэуи хэплъащ цIыхухэм я псэупIэ-хэр егъэфIэкIуэным, щытыкIэ гугъу ихуа унагъуэхэм защIэгъэкъуэным, гъуэгухэр зэгъэпэщыжыным ехьэлIа Iуэхухэм.

КIуэкIуэ К. В. властым и гъэзэщIакIуэ органхэм пщэрылъ пыухыкIахэр яхуищIащ. Зыкъызэрыхуагъэзахэр зэрагъэзащIэ щIыкIэр щIыналъэм и Iэтащхьэм и нэIэ щIэтынущ.


КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапI