ХЭЩIАПIЭМ И ТХЫЛЪ | Къалащхьэм и мэжджытхэр

Соборнэ мэзджыт

Адрес: Мэзкуу, Выползов и цIэ уэрам, е-7нэ унэ
Тел: +7 (495) 681-49-04

 

Историческэ мэзджыт

Адрес: Мэзкуу, Минская уэрам, унэ 2Б
Тел: +7 (499) 502-19-06

 

Мемориальнэ мэзджыт

Адрес: Мэзкуу, Татар уэрам,.28 унэ
Тел: +7 (495) 951-84-48, факс: +7 (495) 951-17-81

Ярдям мэзджыт

Адрес: Мэзкуу, Отраднэ хьэблэ, Хачятурян и цIэ уэрам, е 8-нэ унэ
Тел: +7 (495) 903-60-88