Урысей Федерацэм и 1энэмэтым щ1эт Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и хэщ1ап1э

Хэщ1ап1э: 109004, Урысей Федерацэ, Мэзкуу къалэ, А. Солженицын и ц1э зезыхьэ уэрамым и е-4-нэ унэ, япэу щыт.
Тел: +7 (495) 911-18-52.
Тел/Факс: +7 (495) 912-40-53.

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и хэщ1ап1э Мэзкуу дэтым и нэхъыщхьэ: Шоджэн Мухьэмэд Май и къуэ

 

Урысей Федерацэм и 1энэмэтым щ1эт Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и хэщ1ап1э

Хэщ1ап1э: 125009, Урысей Федерацэ, Мэзкуу къалэ, Воздвиженкэ уэрамым и 4/7, е-3-нэ 1ухьэп1э, 526 пэш.
Тел: +7 (495) 629-65-28
Факс: +7 (495) 629-70-23
Е-mail: info@ppkchr.ru

Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и хэщ1ап1э Мэзкуу дэтым и нэхъыщхьэ: Батчаев Борис Анзор и къуэ.

 

Урысей Федерацэм и 1энэмэтым щ1эт Адыгей республикэм и хэщ1ап1э

Хэщ1ап1э: 115184, Урысей Федерацэ, Мэзкуу къалэ, Толмачевскэ жьы уэрам, е — 6- нэ унэ.
Тел: +7 (499)230-30-01
Факс: +7 (499)230-34-01.
E-mail: adigpred@mail.ru

Адыгей республикэм и хэщ1ап1э Мэзкуу дэтым и нэхъыщхьэ: Полевой Валерий Валерьевич.