Мэзкуу деж адыгэбзэ здызагъащ1э хэщ1ап1э

Хэщ1ап1э: Урысей Федерацэ, Мэзкуу къалэ, Толмачевскэ жьы уэрам, е — 6- нэ унэ. Урысей Федерацэм и 1энэмэтым щ1эт Адыгей республикэм и хэщ1ап1эм и деж.
Тел: +7 (985) 997-51-33

Нэхъыщхьэ: Хадипаш Ларисэ

Бзэр зэрагъащ1э адыгэ псэлъэк1э хэхагъит1:
— западнэ-адыгэбзэ;
— восточнэ-адыгэбзэ;