Урысей Конгресс Ищхъэрэ Кавказым ис лъэпкъхэм я 1уэху зезыхуэ (РКНК)

Хэщ1ап1э: 115114, Урысей Федерацэ, Мэзкуу къалэ, Дербеневскэ уэрам, у-10-нэ унэ, у-15-нэ пэш.
Тел: +7 (495) 971-34-52
Е-mail: info@rcnc.rt