Псоми ди гур яхузэ1ухауэ: Лъэпкъыбэу зэхэт Мэзкуу къалэм и тхыдэр
Псоми ди гур яхузэ1ухауэ: Лъэпкъыбэу зэхэт Мэзкуу къалэм и тхыдэр

Щызээф1эува япэ махуэхэм къыщегъэжьауэ Мэзкуу сыт щыгъуи къыришал1эт нэгъуэщ1 къалэхэм, къэралхэм и ц1ыхухэр. Абы ящыщ дэтхэнэ зыми зыхущ1экъур щигъуэтт мыбдеж: хэт лэжьап1э, хэти унэ, хабзэншагъэм зыщахъумэт, зы1эрагъэхьэт ик1и ящэт хьэпшып зэхуэмыдэхэр.

Нафсет Чич
КIыкI Нафсэт: «Си гуапэ лъэпкъым си уэрэдыр къызэрыхихар»

«Урысейр дэтхэнэ цIыхуми я зэхуэдэщ» порталым и корреспондентыр КIыкI Нафсэт, е «вагъуэхэм» я утыкум иджы къызэреджэу , Нафэ щепсалъэм къызэригъэщIащ ар урысейпсо зэпеуэм и топ-парадым зэрыхэхуа щIыкIэр, къыхахар наIуэ хъуа нэужь экономикэ щIэныгъэм я кандидатым и гъащIэм зэрызыхъуэжар.

Заур Тутов
Тут Заур: «СылIэжыхукIэ уэрэджыIэу сыщытынущ»

Урысейм и народнэ артист, КъЧР-м, КъБР-м, Адыгейм и народнэ артист Тут Заур интернет-портал «Россия для всех»-м и корреспондентым къыдэгуэшащ и мурадхэмкIэ,къакIуэ илъэсхэм и зэманыр зытриухуэнум. Къытхутепсэлъыхьащ нобэрей щIалэгъуалэм и дуней тетыкIэм, къыддэгуэшащ мурад лъапIэхэмкIи дауэ нэхъыфIыу егъэкIуэкIа хъунуми гъэсэныгъэ Iуэхухэр.

Айдамир Мугу
Мыгу Айдэмыр «Адыгэ мэкъамэжьхэр тестхэну си мурадщ»

ЦIэрыIуэ дыдэ хъуауэ Урысей псом яцIыху «Черные глаза» жызыIэ Мыгу Айдемыр ди интернет-портал «Россия для всех» и корреспондентым къыжриIащ цIэрыIуэ зэрыхъуа щIыкIэр. Ди корреспондентыр еупщIащ Айдэмыр иIэмэ а хъыджэбз дахэ уэрэд зыхуиусэр.

Борис Грачевский
Грачевский Борис: «Дин Iуэхумрэ лъэпкъ Iуэхумрэ сыщытепсэлъыхькIэ хуабжьу сосакъ»

«Ералаш» журналым и нэхъыщхьэ Грачевский Борис «Урысейр дэтхэнэ цIыхуми я зэхуэдэщ» порталым и корреспондентым къыжриIащ ди къэралым екIуэкI миграционнэIуэхум и еплъыкIэм. ЗэрыфIэгъэщIэгъуэныр къыхигъэщащ а Iуэхугъуэр, ауэ жиIащ езым зэи зэримыщIыфынутэр къалащхьэм къеблэгъа цIыхухэм щхьэкIэ нэтынэ.

Аслан Хурай
Хъурей Аслъэн: «Тэмэм хъунут ди лъэпкъым зыкъигъэщIэрэщIэжатэмэ лъыщIэ къытхэхьэу»

Урысей Конгресс Кавказ лъэпкъхэм я Iуэху зезыхуэ(РКНК)-м и сопредседатель Хъурей Аслъэн ди портал «Россия для всех» и корреспондентым къыжриIащ нобэ адыгэ лъэпкъым и гу къеуэр, абы пэмыщIыу къыдэгуэшащ ди корреспондентым дауэ тыншыу зэфIэгъэкIа хъунуми Сирием къикIыжа адыгэхэм я тхылъ Iуэхухэр.