Напэ нэхъыщхьэ
Псоми ди гур яхузэ1ухауэ:
Лъэпкъыбэу зэхэт Мэзкуу къалэм и тхыдэр
Щызээф1эува япэ махуэхэм къыщегъэжьауэ Мэзкуу сыт щыгъуи къыришал1эт нэгъуэщ1 къалэхэм, къэралхэм и ц1ыхухэр. Абы ящыщ дэтхэнэ зыми зыхущ1экъур щигъуэтт мыбдеж: хэт лэжьап1э, хэти унэ, хабзэншагъэм зыщахъумэт, зы1эрагъэхьэт ик1и ящэт хьэпшып зэхуэмыдэхэр.

Пщыхэр, пщыкъуэл1хэр, чылисэхэр сыт щыгъуи хущ1экъут лэжьыгъэр зимыжагъуэ ц1ыху 1эпэ1эсэхэм къалэр увы1эп1э ящ1ыным. Убзыхуауэ, зэгъэк1уауэ ц1ыхухэр дэс зэрыхъуам епхат Мэзкуум и зыужьыныгъэри. Жылагъуэхэр къэт1ыст я 1эщ1агъэ елъытак1э зэщхьэщыхуауэ.1эпэ1эсэ къэщ1агъэл1хэр зыуэ т1ыст, гъук1эхэр гъук1эхэм ягъусэу, фащ1эхэр адрей фащ1эхэм ящ1ыгъуу. Апхуэдэ жылагъуэхэм хущытык1э хэхаи хуа1эт, ахэр хуит ящ1т къэрал хьэкълыкъхэр ямытыну, уеблэмэ апхуэдэ жылагъуэхэм хуитыныгъэ жылагъуэк1э еджэхэт.

Мэзкуу деж щы1эт лъэпкъ жылагъуэхэри. Къалэм и гъуэгугъэлъагъуэхэр щыщ1эпплъык1к1э, нобэ къыздэсым ущыхуозэ тэтэрхэм, белорусхэм, куржыхэм, ермэлыхэм, урысеймащ1э лъэпкъ ц1ык1ухэм къызэрагъэпэщауэ щыта жылагъуэхэм я лъэужьхэм

Карта Татарской слободы
Тэтэр жылагъуэхэр ©РИА Новости
Тэтэр жылагъуэхэр – 1эрдынкэ – Тэлмачи

Тэтэр жылагъуэрщ Мэзкуу и деж япэ дыдэу лъэпкъ жылагъуэхэр къыщыт1ысыным я лъагъуэр хэзышар, ар зэманк1э зытехуэр е XIV-нэ л1ыщ1ыгъуэращ. А жылагъуэрщ хамэ къэралхэм къик1а хэхэсхэр иужьк1э 1уву здыдэт1ысхьар.

Тэтэр жылагъуэм зиубгъуат Замоскворечье и деж, нобэрей Тэтэрышхуэ, Пятницкэ уэрамхэм и 1эгъуэблъагъуэм. Псэут Дыщэ Ордам къыхэк1ахэри, Волгэ 1уфэ 1ус тэтэрыпщхэм ящыщхэри. Псэуп1эу мы щ1ып1эр тэтэрхэм ауэ сытми къыхахатэкъым, мыбдеж дыдэрат Дыщэ Ордам и гъуэгур здыблэк1ар, ар нахуап1э ещ1 Ордынкэ уэрамым и ц1эми. Дэтхэнэ мэзкуудэсми ф1ы дыдэу иц1ыху а уэрамыр, абы щыгъуэм щытащ куэдк1э нэхъ к1ыхьу.

Тэтэр жылагъуэм и гугъу щащ1ыу къыхощыж 1619 гъэхэм хиубыдэ тхыгъэхэм, и ц1эри е XX-нэ л1ыщ1ыгъуэм къэсыху хъума хъуащ. Е XVII л1ыщ1ыгъуэхэм Тэтэр жылагъуэм къыхыхьэт Толмацкэ жылагъуэри, абдеж щыпсэут зэдзэк1ак1уэ-талмачихэр, я 1эщ1агъэ елъытак1и иужьрейхэр гуэшат Тэлмачирэ, Тэлмачиижьрэ жэуэ. Абы и нэхъыбэр  Мэзкуурэ Кърымымрэ я кум дэк1а зэпсэлъэныгъэхэм хэта кърым тэтэрхэм ящыщт. А псори зы жылагъуэу зэрыпсэуар къыбже1эр «Новокузнецкэ» метром и гъунэгъу нобэрей Тэлмачевскэ дэхьэп1эм и ц1эм.

Карта ТолмачейСлева: Вид на Большой Толмачевский переулокСправа: Карта Томлачей; слева: Вид на Большой Толмачевский переулок
Сэмэгумк1э: Тэлмачевскэ дэхьэп1э иным и теплъэ; ижьырабгъумк1э М.Тэлмачевскэм и дэхьэп1э ©РИА Новости.

Е XVIII-XIX нэ л1ыщ1ыгъуэхэм я зэблэк1ыгъуэм, апхуэдэ зы тэлмачим, пщы Сулэмит-мырзэ-Симиней и пщ1ант1эм (пэжу жып1эмэ, а зэманым ахэм зэреджэр Хамэкъэрал зэхуэсхэм я зэдзэк1ак1уэхэт) дэтащ мэжджыт, ар 1812 гъэм щы1а маф1эсым хэк1уэдат. 1823 гъэм Мэзкуу и унафэщ1хэм ахэр хуит ящ1ащ, замоскворецкэ сатуущ1 Хьэшал1э Нэзэрбай и хап1эм тхьэ зделъэ1у унэ яращ1ыхьыну, ауэ «мэжджыт» ц1эр зэримыхьэу, ик1и «унэ къызэрык1уэу щыту, и теплъэк1и мэжджытым емыщхьыу, адрей унэ къызэрык1уэхэми зык1и къахэмыщу». Ижьк1э 1880 гъэращ, тэтэр жылагъуэм зи 1эзэн джап1эри 1этык1а мэжджыт ищ1ыну хуитыныгъэ къыщыдахыфар, а мэжджытри ипэк1э здэщыта дыдэм деж щаухуащ.

1939 гъэм мэжджытыр зэхуащ1ыжащ, 1эзэнджап1эри якъутащ, зэи а щ1ып1эм военкоматыр щ1эсащ, зэи 1эбап1э-пхъэщ1ап1эу я1ащ. 1993 гъэм 1эзэнджап1эр щ1эрыщ1эу тращ1ыхьыжащ, ик1и нэхъ жьы дыдэу Мэзкуу дэта мэжджытым, Тхыдэ мэжджыт ф1эщыгъэц1эр зратам и бжэхэр аргуэру зэ1уихыжащ

Слева: Историческая мечеть с минаретом; справа: Татарский культурный центрСлева: Историческая мечеть с минаретом; справа: Татарский культурный центрСлева: Историческая мечеть с минаретом; справа: Татарский культурный центр
Сэмэгумк1э: Тхыдэ мэжджыт,1эзэнджап1эри къиубыдыу; ижьырабгъумк1э: Тэтэр щ1энхабзэ купсэ ©РИА Новости. Маклакова Юлия

Замоскварецкэ тэтэрхэм апхуэдэ къабхэу епхащ иджырей Бэлчэх уэрамым и ф1эщыгъэц1эри. Тэтэрхэр жыджэру хэтт Мэзкуу и сатуущ1 гъащ1эм, щэ-къэщэхум и купсэт Охотнэ сатыр, Китай-къалэ куейхэр. Ауэ а щ1ып1эхэм нэсын папщ1э тэтэрхэр Мэзкуу псым зэпрык1ын хуейт, ар здащ1эфынри Кремлым и 1эгъуэблагъуэхэрат, абдежт псыр здэнэхъ чэнжыр. Мис а зэпрык1ып1эм тэтэрхэр «бэлчэхк1э» еджэт, нэхъ здэц1ык1у, нэхъ здэф1ей жыхуи1эу, апхуэдэу Бэлчэх ц1эр абы и гъунэгъуу блэк1 уэрамым къытенащ.

Бэлчэх ц1эр зэрехьэр Водоотводнэ каналыр щаухуэм къэхъуа псыхъурейми. Ауэ а щ1ып1эм щыпсэухэм а ц1эр къыщагъэсэбэпыр зэзэмызэ дыдэщ, йоджэ «Псы хъурейк1э», е «Шэдыпск1э», гъунэгъуу къыпэщылъ площадым и щ1ыхьк1э

Зи къуэпсхэр Дыщэ Ордам хуэк1уэ зы жылагъуэ къэхъуащ е XIV-нэ л1ыщ1ыгъуэм и ет1уанэ 1ыхьэм, ауэ ар Мэзкуум и нэгъуэщ1 купсэщ. Дмитрий Донскойм и зэманым Дыщэ Ордам къыхэк1ащ пщыкъуэ Серкиз.(е Черкиз) (Зэманыр гугъут абы щыгъуэм, дыщэ орда пщып1эм илъэс 20 къыриубыдэу пщы 25 ихъуэжагъэхэт). Мэзкуу и деж абы и диныр ихъуэжри чыристан диныр къищтащ. Ц1эщ1эу Иван Серкизов къыф1ащри щ1ыгу къыхьэшхуэми и тет хъуащ (е къищэхуа, е Ордам къыздыриша беягъхэм щыщт, е пщым къыхуигъэфэщат), ар зыми тыншу ищ1экъым, ауэ абы и щ1ыгу 1ыхьэхэм къахэхутащ Мэзкуу и зы жылагъуи, иужьк1э Черкизовэ зыф1ащар.

Карта Армянского переулка
Ермэлы дэхьэп1э ©РИА Новости
Ермэлы дэхьэп1э

Ермэлыхэр ауэ нок1уэк1э Мэзкуу къэк1уахэкъым, мы къалэр ахэм увы1эп1э яхуэхъуныр къызэгъэпэщауэ щытащ къэралым и нэ1эм щ1эту. Езы Иван Грознэм къыригъэблэгъат ахэр Мэзкуу. Е XIV-нэ л1ыщ1ыгъуэм ахэм увы1эп1э яхуэхъуащ 1938 гъэм якъута Николэ и чылисэм и гъунэгъуу щыщы1э къалэ Хужьым и деж. Е XVIII-нэ л1ыщ1ыгъуэм икухэм урысей къалащхьэм къэкуэшащ мылъкушхуэ зыкъуэлъ ермэлы Лазаревым (Егизаряновым) и унагъуэр, ик1и мис ахэм я ахъшэк1э Мясницкэм къыщегъэжьауэ Маросейкэм нэсу зыщызубгъуа дыхьэп1эм яухуауэ щытащ Воздвижения Креста Господня зи ф1эщыгъэц1э хъуа члисэр.

Мис а дыхьэп1э илъэсищэ бжыгъэ хъуауэ ермэлыхэр здэпсэур ипэк1э зэ Артамоновэ, зэ Никольскэ, зэ Стэлповскэ зи ц1эу щытам, Ермэлы дыхьэп1эк1э еджэу хъуащ. Ипэк1э жыхуэт1а члисэм къынэмыщ1ыу, хыхьэхэк1 зи1э ермэлыхэм я мылъкук1э ящ1ауэ щытащ Лазаревскэ институтыр, нобэк1э абдежщ и хэщ1ап1эр Армения республикэм и посольствэу Урысейм щы1эм.

Ермэлы дэхьэп1эм къыгуэхып1э имы1эу епхащ литератор Тютчев Федор и ц1эр

1810 гъэм Тютчев и унагъуэм л1эужьк1э къалъысауэ щыта унэр къайзэвэк1 хъури, Ермэлы дыхьэп1эм и деж унэ къыщащэхуат. Тхыгъэхэм къызэрыхэщыжымк1э. абы унэк1и уеджэныр къек1утэкъым, пщы унэ уардэм нэхъ ещхьт. Абдежщ Федор Тютчевым и ц1ык1ущхьэри, и щ1алащхьэри здрихьэк1ар, и япэ усэхэр здитхар, рим классикхэм я тхыгъэхэр здызэридзэк1ар.

Слева сверху: Посольство Республики Армения в Российской Федерации; слева внизу: усадьба Гагариных-Тютчевых в Армянском переулке и во дворе усадьбы – бюст-памятник Федору Тютчеву; справа: портрет Федора Тютчева работы С.Александровского (1876)Слева сверху: Посольство Республики Армения в Российской Федерации; слева внизу: усадьба Гагариных-Тютчевых в Армянском переулке и во дворе усадьбы – бюст-памятник Федору Тютчеву; справа: портрет Федора Тютчева работы С.Александровского (1876)Слева сверху: Посольство Республики Армения в Российской Федерации; слева внизу: усадьба Гагариных-Тютчевых в Армянском переулке и во дворе усадьбы – бюст-памятник Федору Тютчеву; справа: портрет Федора Тютчева работы С.Александровского (1876)
Сэмэгурабгъум ищхьэк1э: Урысей Федерацэм щыщы1э Армения республикэм и посольствэ; сэмэгурабгъум и щ1агък1э: Ермэлы дыхьэп1эм дэт Гагарин-Тютчевхэм я унэ-усадьбэ-Федор Тютчевым и фэеплъ-сын; ижьырабгъумк1э: С.Александровскэм и лэжьыгъэ Федор Тютчевым и сурэтыр къыздэгъэлъэгъуа (1876 ©РИА Новости. Маклакова Юлия

Ермэлы дыхьэп1эм и къэухьым е XVI-нэ л1ыщ1ыгъуэм къыщегъэжьауэ щыпсэут хамэкъэрал л1ык1уэхэр, урысей дипломатхэр, иужьы1уэк1э, е XVIII-нэ л1ыщ1ыгъуэм и к1эхэм къыщыщ1эдзауэ, къыдэт1ысхьэу щ1адзащ урысей щ1энхабзэм и ц1ыху зэчииф1эхэр.Тютчевым и унэм щыхьэщ1э зэпытт Жуковскэр, Мерзляковыр, Тургенев зэкъуэшхэр. Гъунэгъу уэрамым щыпсэут Карамзиныр, дипломат-тхак1уэ Муравьев-Апостол Иван-декабристищым я адэр, нэгъуэщ1 куэдхэри. Мис апхуэд ц1ыху телъыджэхэращ Федор Тютчевым и зэхэщ1ык1ым и къэухьыр зыухуар, и 1эщ1агъэк1э дипломат лъэщу щытами, ар куэдым къызэрац1ыхур мы сатырхэмк1эщ:

Урысейр акъылк1э къыпхуэщ1энкъым,
Арщын к1ыхьк1и къыпхуэпщынкъым:
Абы и1эщ узлъэмы1эсын уардагъ-
Урысейр уи ф1эщхъуныгъэ закъуэщ зыхуэныкъуэр

Мещанская слобода
Мещанскэ жылагъуэхэр ©РИА Новости
Мещанскэ жылагъуэхэр

Белорусхэр Мэзкуу тхьэшхуэм и 1эмырк1э къыщыхутауэ плъытэ хъунущ. Е XVI-нэ л1ыщ1ыгъуэм ахэр Мывэхужь къалэм къэк1уащ, дин 1уэхук1э здыдакъузэу хъуа Речь Посполитэм и щ1ыгухэм къи1эпхъук1ри.

Тхыдэтххэм къыхагъэщ, Мэзкуу ик1ыу делегацэшхуэхэр ягъэк1уэу зэрыщытар, белорусхэм къалащхьэм къэ1эпхъуэну елъэ1ухэу, ахэр хуэныкъуэт езыхэм я диным ит, ар зезыхьэ ц1ыхухэм, а псом уф1эк1ыжынщи ахэр я 1эпэ1эсагък1э куэдым ящхьэщык1т. А еплъык1э дыдэр белорусхэм хуэгъэзауэ и1эт патриарх Никоным, Иеверскэ, Новоерусалимскэ члисэхэр яухуэти, ухуэныгъэм хэзыщ1ык1 1эщ1агъэл1хэм хуэныкъуапэхэт.

Къэ1эпхъуахэм хуагъэфэщащ Мэзкуу и ищхъэрэ щ1ып1эхэм щыщы1э щ1ыгухэр, Щ1ыгулъ къалэм и Сретенскэ дэхьэп1эхэм деж. Къыздэт1ыса щ1ып1эми Мещанскэ жылагъуэ ф1ащащ, полякыбзэм къытек1ыу «месчане», къалэдэсхэр жыхуи1эу

Белорусхэм хуэдэ къабзэу къэкуэшхэт полякхэри, нэгъуэщ1 урысеймащ1э лъэпкъхэри. Екатеринэ II-нэм и зэманым «мещане» жыхуи1эр ахэм къахэк1а лъэпкъхэм я ф1эщыгъэц1э хэ1этык1а мэхъу.

Мэзкуум и ухуэныгъэм нобэр къыздэсым а жылагъуэм и лъэужь хыболъагъуэр: к1ыхьыу, зэбгъурыту к1уэ урам зыбжанэм зэрахьэу щыта Мещанскэ ц1эр куэд щ1акъым зэрахъуэжрэ.

Жылагъуэу щытам и уэрам нэхъыщхьэр, япэ Мещанскэр, 1957 гъэм Мэзкуу щек1уэк1а дунейпсо щ1алэгъуалэ фестивалым ипкъ къик1к1э, Мамырыгъэм и проспект ф1ащыжащ( 1917 гъэм зэман к1эщ1 гуэрк1э ар ипэ Гражданскэ уэраму щытащ); ет1уанэ Мещанскэ уэрамыр 1966 гъэм Гиляровскэм и уэрам хъуащ, ещанэр -1962 гъэм Щепкиным и уэрам ф1эщыгъэц1эр игъуэтащ, епл1анэм и ц1эр ихъумэри 1966 гъэм Мещанскэ уэрам ф1ащыжащ.

Ауэ ипэ Мещанскэ уэрамыр нэхъыщхьэу зэрыщытар бгъэщ1агъуэ хъунукъым, мыбдеж ирик1уэу щытащ гъущэгъуэгу нэхъыщхьэр, абы зэрипхт Мэзкуу, Переславль-Залесскэр, Рэстовыр, Ярославлыр. Гъуэгухэм к1ыхьыу ирик1уэрт сатуущ1хэм я тешанк1э зэгъэу1уахэр, тхьэлъэ1ухэри къыщып1ущ1э зэпытт

Езы уэрамыр куэдрэ щ1ып1э тыншу, щэхуу щытащ, лъэсзек1уап1э мыбгъуэдыдэхэр 1уту, удз гъэгъахэмрэ жыгхэмрэк1э щ1эгъэнауэ, унэ ц1ык1ухэри ек1уу дэту. Е XX-нэ л1ыщ1ыгъуэм и щ1эдзап1эм ипэ Мещанскэм хуабжьу зихъуэжу щ1едзэр, унэшхуэхэр, тыкуэнхэр къыдоувэр, ауэ нэхъыбэ зэхъуэк1ыныгъэхэр къыщыхъуар 1930 гъэхэм и к1эхэращ:уэрамыр мэкъумэш гъэлъэгъуэныгъэм и 1уплъап1э гъэщ1эрэщ1а ящ1, зэрыхуэфащэуи яузэд.

Е XVIII-нэ л1ыщ1ыгъуэм а уэрамым и сэмэгурабгъумк1э щыта бейуэ узэда унэшхуэхэм я к1апэ гуэрхэр ноби къэнащ, апхуэдэу ещанэ унэм, архитектурэм и академик Загорскэм и проектк1э яухуа къатищу зэтет унэм, а гъэхэм щыта унэшхуэм и зы къуапи хыболъагъуэр, е XVII -нэ л1ыщ1ыгъуэм ар мылъкуф1 зи1э сатуущ1 Евроинэв Мэтвей ейуэ щытащ.

Слева и справа вверху: начало улицы Проспект Мира, доходный дом купца Камзолкина (был построен в 1885 году на основе городской усадьбы XVIII века); справа внизу: фрагмента старой постройки во дворе дома купца КамзолкинаСлева и справа вверху: начало улицы Проспект Мира, доходный дом купца Камзолкина (был построен в 1885 году на основе городской усадьбы XVIII века); справа внизу: фрагмента старой постройки во дворе дома купца КамзолкинаСлева и справа вверху: начало улицы Проспект Мира, доходный дом купца Камзолкина (был построен в 1885 году на основе городской усадьбы XVIII века); справа внизу: фрагмента старой постройки во дворе дома купца Камзолкина
Сэмэгурабгъумк1и, ижьырабгъумк1и ищхьэм: Мамырыгъэм и проспектым и щ1эдзап1э, сатуущ1э Камзолкиным и унэ; ижьырабгъумк1э ищ1агъым:сатуущ1э Камзолкиным и пщ1ант1эм дэта ухуэныгъэм и зы къуапэ ©РИА Новости. Маклакова Юлия
Маросейкэ

Мэзкуу къэ1эпхъуа украинцхэм псэуп1эу къыхахащ Мэрэсейкэ уэрамыр. Ар ныбжьышхуэ зи1э Покровскэ уэрамым и зы 1ыхьэщ, Урысеймащ1э унагъуэхэм я ц1э Малоросийкэр мытэрэзу жы1а хъури Маросейкэм къытенауэ аращ, Маросейкэмрэ Златоустинскэ дэхьэп1эшхуэм я къуапэм дежт, иджырей унэ е 9-нэмрэ, е 11-нэмрэ я п1эк1э щытт. Урысеймащ1эм къик1ыу Мэзкуу къак1уэу хъуам мыбдже жэщ къащытехъуэмэ нэху щагъэщт, ар сатуущ1эхэр, 1уэхузехьэхэр, динырылажьэхэрат.

Е XV-XVI-нэ л1эщ1ыгъуэхэм Покровкэм зыщаубгъуат пщым и жыг-хадэхэм, пщы гъуэгу жыхуи1эу Маросейкэр, Преображенскэр, Измайловэ жэуэ зэзыпхым ц1эрэ щхьэрэ зи1э ц1ыху куэд къыришал1эт, ик1и а куейр нэхъыф1 дыдэхэм хабжэт.

Е XVII-нэ л1ыщ1ыгъуэм Маросейкэм дэт унэ 83-м щыщу 62-р пщыкъуэл1 унагъуэхэм яйт

Хамэкъэрал къик1ахэм Маросейкэм я нэ1э традзат, ауэ динырылажьэхэм щ1агъэбыдыхьащ хэхэсхэр абы кърамыгъэк1уэл1эну, ик1и 1643 гъэм унафэ къыдэк1ащ, хамэ къэралхэм и ц1ыхухэм зы щ1ыгу к1апи иращэ мыхъуну. Ахэм Маросейкэм къыщагъэзэжар Петр I и реформэхэм иужьк1эщ.

1812 гъэм щы1а маф1эсышхуэм иужьк1э Мэрэсейкэм и зы лъэныкъуэм зыри къелакъым, унэ исахэр зэрытар зыхузэф1эк1хэм ящэхумэ, зэрыхуейуэ зэрагъэзэхуэжуи щ1адзащ. Псоми ф1ыуэ ящ1э Румянцевхэм я унэм и бысымыщ1эм, сатуущ1э Каулиным, блынхэм и1а тхыпхъэ гуэри къигъэнакъым. Мэрэсейкэм щыпсэуащ Мазепэ Ивани, япэхун Петр езанэм хуэпэж дыдэу щытащ, ат1анэ бийми дежк1э еуэк1ыжри шведыпщ Карл XII и лъэныкъуэ хъужат. Мыбдеж щыпсэуащ Алексей Михайлович пщым и пэгъунэгъу дыдэу щыта Артамон Матвеевыр.

Совет зэманым 1954 гъэ лъандэрэ уэрамым зэрихьащ Хмелтницкий Бэгдан и ц1эр. 1990 гъэм Мэрэсейкэм и ц1эжьыр къратыжащ

Гъэщ1эгъуэнщ Мэзкуум и унафэщ1хэм мызэмыт1эу метром и станцэ «Мэрэсейкэ» яухуэну къыхалъхьауэ щытат, 1930 гъэм, 1970 гъэхэм, ауэ 1уэхур ежьакъым, ик1и 2008 гъэм къалащхьэм и депортаментым жи1ащ 2020 гъэ нэс апхуэдэ ухуэныгъэ зэремык1уэк1ыныр.

Украинцхэр здэпсэууэ щыта щ1ып1эр уигу къегъэк1ыж Маросейкэм пэмыжыжьэу зызыубгъуа Хохловскэ дэхьэп1эм.

Маросейка
Мэрэсейкэ уэрам ©РИА Новости
Кърым валыр

Кърым пщ1ант1эр, кърымхъаным и посольствэр щ1эсу е XVII-XVIII-нэ л1эщ1ыгъуэхэм Мэзкуу псым и 1уфэм 1утащ, Тэтэр жылагъуэмрэ 1эрдынкэмрэ т1эк1у ипщэ1уэк1э дэдзеяуэ, Щ1ыгулъ валым бгъурыту.Езы Кърым вал уэрамыр къызэрыхъурэ куэд дыдэ щ1ауэ жып1эфынукъым, 1820 гъэхэращ, Щ1ыгулъ валым и къэухьхэр 1уахыжа нэужьщ. Е XIX-нэ л1эщ1ыгъуэ нэгъунэ мыбдеж ухуэныгъэ гуэри ек1уэк1акъым, гъатхэм псыдзэ къызэрык1эщ1эуэм папщ1э.

Зэрыхъумк1э, абы щыгъуэм, мы уэрамым дэтакъым узэхъуэпсэн уни, узэрыгушхуэн ц1ыхуи дэсакъым. Ауэ уэрамыр къыщац1ыхут зэры-Мэзкуууэ щыц1эры1уэ куэншыб ик1утып1э зэри1эмк1э, абы уф1эк1ыжынщи, дэтт куэдым яф1эф1 хьэмэмхэр, ик1и абы зыщагъэпск1ыну къек1уал1эт хыхьэхэк1 зи1э къалэдэс куэд. Хьэмэмыр ф1ыуэ къызэгъэпэщами, уасэхэр драгъэуейтэкъым, арат ц1ыху куэди къыщ1ек1уал1эр. Е XVIII-нэ л1ыщ1ыгъуэм и к1эхэм мыбдеж пхъэ лъэмыж тралъхьат, Мэзкуу псым пхырык1ыу.

1873 гъэм абы и п1эм къиуващ гъущ1ым къыхащ1ык1а Кърым лъэмыжыр, ат1анэ 1938 гъэм иджыри зэ лъэмыжыщ1э тралъхьащ, ар нобэ къыздэсым телъщ

Кърым валымрэ абы щыпсэухэмрэ я щхьэ хуитхэтэкъым, ауэ жыджэру хэтхэт урысейм и революцэхэм. Япэ урысей революцэм щыгъуэ мы уэрамым удэмыхьэфыну зэхуащ1ауэ щытащ. 1917 гъэм Кърым валым и деж дзэ плъыжьыхэм зыщагъэбыдат, Зэмоскворечьем и бгъэдэхьэп1эхэр яхъумэу.

Совет зэманым уэрымыр щ1эрыщ1эу ягъэпсыжауэ щытащ. 1923 гъэм л1ыщ1ыгъуэ куэд зи ныбжь куэншыбидзып1эхэм яп1эк1э, къызэрагъэпэщауэ щытащ Урысейпсо мэкъумэш гъэлъэгъуэныгъэ, иужьы1уэк1э, 1928 гъэм, мы щ1ып1эр хъуащ Горькэм и ц1эр зезыхьэ щ1энхабзэ парк - ар нобэ хохьэр мэзкуудэсхэм нэхъыф1 дыдэу ялъагъу зыгъэпсэхуп1эхэм.

Слева: Центральный дом художника (ЦДХ), филиал Третьяковской галереи на Крымском валу; справа сверху: главный вход в Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького; справа внизу: центральный вход в парк скульптур «Музеон»Слева: Центральный дом художника (ЦДХ), филиал Третьяковской галереи на Крымском валу; справа сверху: главный вход в Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького; справа внизу: центральный вход в парк скульптур «Музеон»Справа: Центральный дом художника (ЦДХ), филиал Третьяковской галереи на Крымском валу; слева сверху: главный вход в Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького; слева внизу: центральный вход в парк скульптур «Музеон»
Сэмэгумк1э:Сурэтыщ1хэм я унэ, Кърым валым щыщы1э Третьякэвскэ гъэлъэгъуап1эм и зы къудамэ; ижьымк1э ищхьэм:Горькэм и ц1эр зезыхьэ щ1энхабзэ паркым и дэхьэп1э нэхъыщхьэ;ижьымк1э ищ1агъым:скульптурэхэм я парк «Музеоным» и дыхьэп1э нэхъыщхьэр ©РИА Новости. Маклакова Юлия

Кърым валым и деж и1эщ гъуазджэр зи псэм хэлъхэм я къэувы1эп1э. Горькэм и ц1эр зезыхьэ паркым хуэзанщ1эу, 1970 гъэм яухуащ Третьяковскэ галереем и экспэзицэхэр зыщ1элъымрэ, сурэтыщ1хэм я купсэу ябж унэмрэ.

Ахэм япэмыжыжьэу къыщытщ гъуазджэм и парк «Музеон»- ар Урысейм и деж, уэгу зэ1ухам дэт скульптурэ музейхэм я нэхъ ин дыдэу ябж, ик1и щахъумэр 1990 гъэхэм Мэзкуу и уэрамхэм къыдахыжа фэеплъ сынхэр. Мы уэрамым щыплъагъу ухуэныгъэу хъуар совет зэманым яухуахэращ зыхабжэр.

Крымский вал
Кърым вал уэрам ©РИА Новости
Куржы жылагъуэхэр

Куржыхэр Мэзкууу къэ1эпхъуэу щ1адзащ е XVIII-нэ л1ыщ1ыгъуэм.Къежьахэт нэхъ гъащ1э тынш лъыхъуэхэу, я щ1ыгухэр тыркухэм яубыдахэт. Мэзкуу и деж сыт щыгъуи я диныр зезыхьэхэм щыгуф1ык1хэт, лэжьап1и псоми щагъуэтт. 1729 гъэм Куржы жылагъуэр здэт1ыса щ1ып1эр иужьк1э саугъэту куржыпщ Вахтанг VI иратыжауэ щытащ.

Пщыр япэхуным т1ысат Мясницкэ уэрамым и 1эгъуэблагъуэхэм, ауэ ц1ыху минищым щигъу гъусэу и1эти дэхуахэкъым, ик1и Ищхъэ совет щэхум и унафэк1э 1729 гъэм декабрым и 19-м « куржыпщым Пресне щыщы1э щ1ыгумрэ жыгхадэхэмрэ етын хуейуэ ягъэуват».

Куржы жылагъуэм хэхъуэт ик1и зиубгъут, 1779 гъэм ар хъут куржы пщ1ант1эу 73 щырэ, урысхэу, ермэлыхэу унагъуэ 24 дэст. Багратионовхэ я л1акъуэ лъэщырат а псор зы1эщ1элъыр

1812 гъэм щы1а маф1эсышхуэр мы жылагъуэм къылъэ1эсакъым.А л1ыщ1ыгъуэ дыдэм икухэм ар яхуэк1уащ Одоевскэ пщыхэм, абдеж Куржы жылагъуэм и щы1эныгъэр иухащ.

Нобэ мыбы куржы зэрыдэсам и щыхьэту къэнар ф1эщыгъэц1э зыбжанэщ: Куржы уэрам ц1ык1умрэ, Куржы уэрамышхуэмрэ, Куржы вал, Куржы дыхьэп1э, Куржы утыку.

Куржыхэр зы жылагъуэу зэрыпсэуам нэгъуэщ1хэри щыхьэт тохъуэ.1983 гъэм куржы жылагъуэр здиса куейм деж Георгиевскэ трактым 1э зэрыщ1адзар-Урысеймрэ куржыпщымрэ зэрызэгуры1уар, Куржыр Урысейм и нэ1эм щ1эт зэрыхъуар илъэс 200 зэрыхъум и щ1ыхьк1э сын къызэ1уахауэ щытащ. А монументым метр 42 рэ и к1ыхьагът, урыс, куржы алыфбейм и хьэрфхэмк1э зэхэтт, ахэм «Мамырыгъэ», «Лэжьыгъэ», «Зэкъуэтыныгъэ», «Зэкъуэшыныгъэ» псалъэхэр къагъэхъут.

Слева: храм Георгия Победоносца в Грузинах, духовный центр грузинской диаспоры в Москве; справа вверху: католический Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии; справа внизу: Биологический музей К.А.ТимирязеваСлева: храм Георгия Победоносца в Грузинах, духовный центр грузинской диаспоры в Москве; справа вверху: католический Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии; справа внизу: Биологический музей К.А.ТимирязеваСправа: храм Георгия Победоносца в Грузинах, духовный центр грузинской диаспоры в Москве; слева вверху: католический Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии; слева внизу: Биологический музей К.А.Тимирязева
Сэмэгумк1э: Георгий Победоносецым и тхьэунэ, Мэзкуу дэс куржы диаспорэм и дин купсэ; ижьымк1э и щхьэм: Девэ Мария и каталическэ собор, ижьымк1э ищ1агъым: Тимирязев и биологие музей ©РИА Новости. Маклакова Юлия

Куржыхэм иджыри я зы щ1ып1э хэха щыщы1эщ псэущхьэ1ыгъып1эм и гъунэгъуу. Георгий Победоносецым и храм, куржы диаспорэу Мэзкуу щыщы1эм и дын купсэ, а щ1ып1эхэм щызэхыбох зэпыт куржыхэм я бзэр, гъуэгугъэлъагъуэхэри бзищк1э тхауэ ф1элъщ:урысыбзэк1э, куржыбзэк1э, инджылыбзэк1э. Зыц1ыхухэм зэрыжа1эмк1э мыбдеж щагъэхьэзыр зэры-Мэзкуууэ щынэхъ 1эф1 дыдэ хачапури шхыныгъуэ лъэужьыгъуэр.

Гъэщ1эгъуэнщ, ауэ, Куржы мащ1э уэрамым тетщ Урысейм и католическэ храм нэхъ ин дыдэр-Девэ Мария и соборыр. Абы пэмыжыжьэу -Темирязев и биологие музейр, ар Щукин Петр и музейуэ урысейщ1э ухуэк1эм тету ящ1ам щыщы1эщ.

Грузинская слобода
Куржы уэрамышхуэ ©РИА Новости

Иджыри Совет зэманыр ек1уэк1т, Мэзкуу и уэрамхэм къуэш республикэхэм, къалэхэм я щ1ыхьк1э ц1эхэр ф1ащыу щаублам. Апхуэдэу къуэк1ып1эмк1э къыщыхъуащ Таншкентскэ уэрамымрэ дэхьэп1эмрэ, Ферганскэ уэрамымрэ зэпрык1ып1эмрэ, Алма-Атинскэ уэрамыр, къуэхьэп1эмк1э -Вильнюсскэ уэрамыр, Литовскэ бульварыр, нэгъуэщ1 куэди. Илъэс щэ бжыгъэ тетык1а нэужьи Мэзкуу къонэр хьэщ1э ф1ыуэ зылъагъу къалэу, нэгъуэщ1 къалэхэм, къэралхэм къик1ыу къыхуэк1уэхэм гук1и, псэк1и щыгуф1ык1хэу.