Си щхьэгъусэмрэ сэрэ банкым ипотека папщIэу унэ къэтщэхуащ.  Ар къэтщта нэужь налоговэм ахъшэ гуэр къытхухигъэкIыну?

Налоговэм ахъшэ ауэ къыуитынукъым, ауэ мазэ къэс быт суммэр пхуигъэмэщIэнущ, е ахъшэ бжыгъэ налогым пхухигъэкIынущ.
Аращи, ар къэхъун папщIэ, тхылъымпIэ куэд зэхуэбхьэсын хуейщ. Ахэм я хэтщ:
- налоговуэ декларацэ по N 3-НДФЛ;

- ахъшэ къэпхьым и хъыбар тхылъымпIэN 2-НДФЛ;

- унэр звтетхар уэрауэ ытын хуейщ