Урысейм и приказым 15.10.2012 № 320  зэрыжиIэу, паспортыр кхыздыдэпхыфынур укъыздэхъуа щIыпIэращ.

Ауэ жыжьэу ущыIу, укъызэрысые лIэужьыгъуэ умыгъэтмэ, интернеткIэ уи паспортымрэ нэгъуэщI тхыгъэхэмрэ я напэхэр ебгъэхьыфынущ. Абы иуж мазэ бжыгъэ текIмэ,  къэпщтэжыфынущ.
Ауэ апхуэдэ лIэужьыгъуэм заман нахъыбэ ихьынущ.
укъыздыщыхъуа къалэм зы мазэкIэ пхуащIынущ. НагъущIым  нптмэ, мазиплIкIэ уежьэнущ.