Сэ Таджикистан сыщыщ, си щхьэгъусэр Урысейм щыщ. Ди сабийр сымэджэщцм щытшэм ахъшэ дытын хуеуэ къыджаIащ.

Ар тэмэм?

Сабийр Урысейм къыщыхъамэ, абы ахъшэншу ирахьэлIэн хуейщ. Абы нэмыщIмэ, щырахьэлIэнур, узым игъэгухавэмэ.