«Мерил Стрип жыжьэдыдэу и къамэшамэхэр адыгэу щытахэщ. И анэшхуэм и анэу щытар адыгэ фызщ - Аиша. Аищэр къэхъуащ тырку пащтыхьым и гаремым деж. Куэд темыкIыу хуит ящIащ хъыджэбзцIыкIу Аищэрэ и анэмрэ», ягъэщIэгъуащ Федеральнэ газетхэмрэ телевиденэмрэ, жиIащ Адыгэ щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ фонд «Адыги» Къэлмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэм.

Генетикхэм къызэращIамкIэ Мерил Стрип и Iыхьлыхэр адыгэм къыхэкIащ. Хъыбарыр псынщIэ дыдэу зиубгъуащ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм. ИкIи республикэ цIыкIум щыпсэухэм занщIэу акъылэгъу зыхуащIащ хъыбарыр къезыхьэжьа экспертхэм Америкэм щыщыу  Faces of America жыхуиIэ проектым.

Куэд темыкIыу Мерил Стрип республикэм къыдэкI журналым и напэм тетынущ, жиIащ телеканал «Звезда» зи цIэм.

«Уеплъыжмэ, Мерил Стрип Кавказым щыщ фызхэм IуплъэкIэ ящхьщ. И пэ къыхэгъэщамрэкIэ и нэхэмрэ», - ебж Марина Гаппоевэ, журнал «Къэрэшей-Шэрджэс» зи цIэм и редактор нэхъыщхьэ.