ШыщхьэIум и 24-рэ 25-рэ Нальшыч къалэм деж екIуэкIащ IуэхущIафэ. Теухуат ар щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ дунейпсо адыгэ ассоциацэр илъэс 20 зэрыхъум. IуэхущIафэ иным хэтахэщ Адыгей щIэныгъэ центрым и лэжьакIуэхэр. Ахэр хихауэ щытащ 1992 гъэм АМАНым, жиIащ Адыгэ щ1эныгъэм и фонд «Адыги» Къалмыкъ Юрэ и ц1э зезыхьэ.

ЕкIуэкIащ зэхуэс ин щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ дунейпсо адыгэ ассоциацэм и щIэныгъэлIхэр хэту, абы иужь екIуэкIащ щIэныгъэ сессия, теухуат ар : «Междисциплинарнэ щIэджыкIын социальнэ-экономическэ IуэхухэмкIэ адыгэ хамэ къэралхэм щыпсэум къахьэлъэкIыр».

Дунейпсо Шэрджэс Ассоциацэм (МЧА) и нэхъыщхьэ Ажахъуэ Къаншоби ехъуэхъуащ Адыгей щIэныгъэ центрым (АМАН), япэ дыдэу я нэхъыщхьэм Бэрсырэ Батырбий ехъуэхъуащ я махуэщIымкIэ.

«Фи щIэныгъэ ассоциацэр хуабжьу фIыуэ мэлажьэ икIи къару куэд хелъхьэ ди адыгэ щIалэгъуалэр нэхъ гъунэгъу хуэфщIыну щIэныгъэм. Гугъэ хызолъхьэ фи ассоциацэм ихъумэну икIи игъэбэгъуэну хабзэ дахэхэр, икIи хилъхьэну согугъэ щIэинышхуэ адыгэ щIэныгъэм», - жиIаш Ажахъуэ Къаншоби.

ЩIэныгъэ Iуэху зезыхуэ дунейпсо адыгэ ассоциацэм зэпищащ дуней хъурем тет адыгэ щIэныгъэлI зыбжанэ.

щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ дунейпсо адыгэ ассоциацэм зыхеубыдэ щIэныгъэлI 300-м нэс, щIэнхабзэм кууэ хэту, еджэным пыщIауэ, дунейм къыщыхъум щыгъуазэ цIыху купщIафIэхэр. Урысейм щыщ адыгэхэм пэмыщIу Сирием, Иорданием, Тыркум, Абхъазым, Испанием, Израилым щыщхэщ ассоциацэм хэтхэр.