ФокIадэм и 20-м щыщIэдзауэ 23-м нэс Сочы къалэ деж щекIуэкIынущ Дунейпсо инвестиционнэ форум «Сочи-2012». Нэхъ мыхьэнэ зиIэм форумым ибжыр бизнесым, щIэныгъэм, политикэм хэтхэр нэхъ гъунэгъу зэхуищIыну. Абы пэмыщIыу форумым и Iуэхущ Урысей экономикэр нэхъ лъагэу иIэтыну игъэщIэращIэ хуэдэу.

«Адыгей республикэм Сочы деж къигъэлъэгъуэнущ инвестиционнэ проектхэу и 50-м нэсу, ар псори зэгъусэу иуасэнущ миллиард 50-м хуэдиз», - къет Адыгей республикэм и нэхъыщхьэм и пресс-службэм.

Республикэм и экономическэ Iуэхухэр зезыхуэ министерствэм и экспертым зэрыжиIэмкIэ «форумым деж къагъэлъэгъуэну проектхэр зэпхар къыщIэгъэкIыныгъэ лъапIэ зиIэ фабрикэхэмрэ энергетикэр куэду здыхэт комплексхэмрэ».

«Нэхъ ин дыдэ проектыр - цIыху зыздагъэпсэху телъыджэ Куэш хьэблэ районым деж щыIэщ. Абы деж щагъэувыну мурад ящIащ завод газ пудыр здагъэткIун, ТЭЦ 200 мегаватт къырихуэкIыу, удз къыздыщагъэкI хуэьапIэ, икIи хладокомбинат», - игъэтэрэзыжащ экспертым.

Сочы деж екIуэкIыну экономическэ форумыр щытыну мэгугъэ проект хьэрзынэхэр здызэхах щIыпIэу, абы пэмыщIыу форумым деж къагъэлъэгъуэну щогугъ нэхъыбэ зэфIэкIыныгъэ зиIэ инвестициехэр.