Францием къикIа режиссер цIэрыIуэм и гугъэщ адыгэм и мэкъамэм теухуауэ нэтынэ ищIыныу, жиIащ Адыгэ щ1эныгъэм и фонд «Адыги»Къалмыкъ Юрэ и ц1э зезыхьэ. «Черкесия» и цIэу щIидзэнущ нэтынэ трихыныу  2012 гъэм и фокIадэ мазэм.

Гурылъ гъэщIэгъуэныр Винсент Мун и гугъэщ зэфIигъэкIыну Урысейм къызэрыкIуа программэм и кIуэцIым. Езы щIалэм и кIэжыпым къыриха ахъшэ проектыр зэрызэхэтыр. ЦIыхухэм яхуеймэ дэIэпыкъуну, зыми хьэуэ къыжриIэнукъым.

«Проектым и мурадыу щытынур - адыгэ макъамэ куэд щIауэ зэхамыхыжахэр къезгъэзэжыну сыпылъынущ, абы пэмыщIыу адыгэм и хабзэ дахэхэр къэзгъэлъэгъуэну си гугъэ», - жиIащ режиссер цIэрыIуэ Винсент Мун.

«CIRCASSIA» зи цIэну нэтынэр щытынущ хуабжьу адыгэм ей дыдэу, и гури и псэри хэлъу, къигъэлъэгъуэнущ адыгэ макъамэм и дахагъыр, абы къыщыувыIэнукъым. Езы щIалэ тезыхам и гу къина, езым адыгэм и тхыдэр зэрилъэгъуам хуэдэу зэрищIынур нэтынэр.