Дунейпсо мусульмэн нэтынэ къыздыщагъэлъагъуэ фестивалым и деж къагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссерхэм я нэтынэ «Адыгэ нысашэ» и цIэу, жиIащ Адыгэ щ1эныгъэм и фонд «Адыги»Къалмыкъ Юрэ и ц1э зезыхьэ. Нэтынэр дакъикъэ 52-кIэ йокIуэкI. ИкIи гугъэ хахкъым режиссерхэм тыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэу щыIэнур къахьыныу.

НаIуэ фхуэтщIыну дыхуейщ, адыгэхэм къыгъэлъэгъуа  нэтынэр зы махуэ закъуэкIэ зэрытрахар. «Адыгэ нысашэ» жыхуиIэ нэтынэр гъэщIэгъуэн дыдэ, сыту жыпIэмэ, адыгэм я  нысашэр зэрыщIидзэм щыщIэдзауэ зэриухым нэсыхункIэ гурыIуэгъуэ дыдэу трахащ.

Адыгэ нэтынэм пэмыщIыу фестивалым деж къыщагъэлъэгъуэнущ США-м, Францием, Германием, Тунисым, Ираным, Италием, Финландием щыщ режиссерхэм траха нэтынэ гъэщIэгъуэнхэр. Фестивалыр екIуэкIыхункIэ къагъэлъэгъуэнущ нэтынэу 40-м нэс къэрал 28-м къикIауэ. «Нэхъыщхьэу мы нэтыну хъуар зэпызыщIэр зыщIыпIэ и дежи къигъэлъагъуэкъым бзаджагърэ, залымыгъэ зезыхьэ сурэтхэмрэ», - къыхагъэщащ фестиваль езыгъэкIуэкI нэхъыщхьэхэм.

«Мусульмэныгъэм и гур къызэIуех дэтхэнэ цIыхум щхьэкIи, ар абы щыщIэу щытмэ. Мусульмэнхэм ягъэлъапIэ пэмыщI лъэпкъхэм я хабзэхэр я дуней тетыкIэр, икIи я гур зэIухауэ псоми ядэIэпыкъунущ», - жиIащ Равиль Гайнутдин, фестиваль къыщыIуаха махуэм.

Къазан деж мы фестивалыр йокIуэкI илъэсий-8 хъуауэ. Фестивалым и девизыр мыпхуэдэщ: «Лъэпкъхэр здэзэпсалъэм щыщIедзэри - дахэу цIыхухэр зэрызэпсэлъэным и деж щеух».

Тыгъэ лъапIэр зылъысынур къыщытщIэнур фокIадэм и 11-м фестивалыр щиух махуэм. Абы  щыгъуэ Андрей Кончаловский иригъэкIуэкIынущ концертыр.