Адыгейм и правительствэм зэфIегъэувэ зэхущытыныгъэ хуабэ мусульмэнрэ чыристиан динымрэ я зэхуакум. Адыгей республикэм и унафэщIымрэ Исмайл-хаджи Бердиеврэ зэIущIащ Правительствэм и хэщIапIэм, жиIащ Адыгей республикэм и унафэщ1ым и и интернет-порталым.

ТхьэкIушынэ Аслъэнрэ Бердиев Исмайл-хаджирэ къинэмыщIауэ зэIущIэм щыIащ Адыгей Республикэм и премьер-министр КъумпIыл Мурат. Здызэпсалъэм зэрагъэзэхуащ упщIэ зыбжанэ дин Iуэхум теухуауэ Ищхьэрэ Кавказым и деж. Абы пэмыщIыу диным и Iуэхур зытетыр зэрагъэщIащ Кавказ республикэхэм и деж.

«Адыгейм и унафэр зыIэщIэлъым хузэфIэкIыр ещIэ мамырыгъэр зэтриубыдэн папщIэ республикэм и кIуэцIым», - жиIащ ТхьэкIушинэ Аслъэн.

Къыхагъэщащ лъэкIыныгъэ зиIэ органхэм мусульмэнрэ, чыристиан динрэм я унэфэщIхэр ягъусэу купщIу зэпсэлъэныу, икIэм и кIэжым яхуейщ зэгурыIуэныгъэм нэсыну.