ЩыщхьэIу мазэм и кIэм Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм къеблэгъащ Францием къикIауэ режиссер цIэрыIуэ Винсент Мун. Урысейм къыщIеблэгъар ар нэтынэ гъэщIэгъуэн трихыныу аращ «CIRCASSIA» и цIэу. Ар теухуауэ щытынущ адыгэм и макъамэм.

КъызэрыкIуэу Винсент  Адыгей республикэмкIэ иунэтIащ, ГъукIэ Замудин и деж. Здэщыпсэу щIыпIэм и деж Замудин хуабжьэу уэрэджыIэ цIэрыIуэщ.

«Адыгэ макъамэхэр махуэ къэс къырагъауэу щыткъым лъэпкъым», - къыхигъэщащ Винсент. ЩIалэм зэрыжиIамкIэ зыхущIэкъур уэрэдым и дэхагъэр цIыхухэм ягъэщIэгъуэну аракъым атIэ мэкъамэкIэ псэуну аращ.

ГъащIэм тыгъэ лъапIэ къырита жыпIэ хъунущ Винсент, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, Винсент  КъБР республикэм щыIэхукIэ Саральп Мадинэ и арт-центр къызэIуихащ. Винсент хуабжьу фIэгъэщIэгъуэну зыритащ адыгэ щIэныгъэр къыгурыIуэн папщIэ. Абы пэмыщIу Винсент Мун IущIащ адыгэ режиссер цIэрыIуэм - Сокъур Александр.

Къэбэрдейм щыIэхункIэ Винсент къилъэгъуащ республикэм махуэщI иныр зэригъэлъапIэм - илъэс 455 зэрыхъур Къэбэрдейр Урысейм зэрыгуэхьэрэ. А махуэхэм режиссерыр кIуащ еплъыну икIи нэтынэ трихыну Атажыкъуэ и садым. Абы деж трихащ Еуаз Зубер адыгэ макъамэ дахэхэр къызэрыришыр шыкIэпшынэкIэ.

«Иджыпсту винсент Мун Шэшэн республикэм щыIэщ. Ар иджыпсту нэIуасэ зыхуещI шэшэн макъамэм, сыту жыпIэмэ ахэм щхьэкIи нэтынэ ищIынущ», - жиIащ Хьалил Булат, Винсент Мун и къуэдзэ нэхъыщхьэ, проект Russian Project by Vincent Moon езыгъэкIуэкIыр Къэбэрдейм деж.