Испанием деж, Херес къалэм къызэIуахащ къэбэрдей сурэтыщI цIэрыIуэ кIыщ Мухьэдин и выставкэ, жиIащ Адыгэ щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ фонд "Адыги" Къалмыкъ Юрэ и цIэ зезыхьэм. Илъэс 18-рэ хъуауэ КъБР и сурэтыщI, Урысейми ЕвропэмкIи сурэтыщI академиехэм я гупым хэт КIыщ Мухьэдин щопсэу икIи абдеж щолажьэ.

Выставкэр къыщызэIуахам Херес къалэм и нэхъыщхьэм и къуэдзэ Мануэль Антониорэ, Урысей посольствэ Мадрид деж щыIэм и цIыху - Аусур Беляковрэ къыхагъэщащ псалъэ здэжаIэм, КIыщ Мухьэдин и щIэныгъэр сэбэп зэрыхуэхъур Урысеймрэ Испаниемрэ я зэдэлэжьэныгъэм.

КIыщ Мухьэдин хьэщIэ къыхуэкIуахэр къызэрыригъэблэгъар адыгэ фащэ дахэр щыгъыу. КIыщ Мухьэдин илъэс 73 хъуа пэтрэ иджырэ къэс и лъэ быдэу тетщ икIи нэжэгужэу щытщ. И ныбжьыр илъэс 75-м нэсмэ Адыгей республикэм и деж и махуэщIыр щищIыну мурад зэрехьэ.

КIыщ Мухьэдин зэрыжиIэмкIэ «СурэтыщIым ищIэн хуейщ къызыхэкIа лъэпкъыр, икIи ар зэи щыгъупщэ хъунукъым».