ФокIадэм и 15-16 Къэрэшей-Шэрджэс республикэм екIуэкIащ Урысейпсо шыгъажэ турнир «Вершина России» и цIэу, жиIащ Адыгэ щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ фонд "Адыги" Къэлмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэм.

Турнирым и мурад лъапIэу щытыр гу лъытэ цIыхубэм хуищIыну шы породэм и къэхъуныгъэм.

Шутес  70-м хуэдиз хъууэ хэтащ къэжыхьынум. Гъуэгум и кIыхьагъъыр километр 45 мэхъу. Гъуэгу кIыхьыр Тебэрды деж щIидзащ. Къэжыхьым хэтахэм Iуащхьэ инитI щхьэдэхын хуей хъуащ. Зы Iуащхьэр метрэ 2700 мэхъу. Я гъуэгу кIыхьыр шыкIуэхэм здаухар Учкулан и деж.

Шыхэм  гъуэгу кIыхьыр къэзэрехьэлъэкIыныр гурыIуэгъуэщи, абы къыхэкIкIэ псоми зырагъэпсэхуну къэувыIащ икIи шыхэм яшхынури иратащ, мымэжэлIэн папщIэ.

Абы пэмыщIу шыхэм кIэлъыплъащ дохутырхэр адэкIэ гъуэгум теувэн и пэкIэ.

«НобэкIэ екIуэкIа кIэлъыплъэныгъэр, шыхэм щхьэкIэ сэбэп хъун хуейщ, сыту жыпIэмэ шыхэм я гум кIэлъоплъ, икIи лъынтхуэхэр зэрызекIуэм гу лъатэ дохутырхэм», - къиIуэхуащ Къэрэшей- Шэрджэс шыгъажэ спортым и федерацэм.

ИкIэ махуэм екIуэкIащ зэпеуэныгъэ банэ хэтыу, абы пэмыщIыу хьэщIэхэм загъэпсэхуным папщIэ концерт хурагъэкIуэкIащ.

Шыгъажэр илъэс къэс щагъэIэну мурад ящIащ, абы пэмыщIыу дунейпсомкIэ зыхуагъэзэнущ.