ФокIадэм и 13-м Домбей деж щызэхуэсащ байкер зыбжанэ къэрал зэщымыщхэм щыщу Дунейпсо мотофестивалым хэтыным папщIэ. КъикIащ Германием, Финландием, Украинэм, пэмыщI къэралхэми. Япэдыдэу къыздэувыIахэр Армавир къалэ и деж, абы къикIыу Домбей поселокымкIэ яунэтIащ.

Къэрэшей-Шэрдджэс республикэм и гъуэгум байкерхэр ирижэхункIэ полицэр япэ иту кIуахэщ. Домбей здэкIуэм байкерхэр къыщыувыIащ Зауэм хэкIуэдахэм я памятникым и деж.

Домбей щынэсахэр байкерхэр дунейр кIыфI хъуауэ. Пщыхьэщхьэшхэм яужь, занщIэу ирагъэлъэгъуащ  концерт гъэщIэгъуэн. Пщэдджыжьым, фокIадэм и 15-м байк-фестивалым хэт цIыхухэр гъуэгу техьащ. Ахэм яунэтIащ Гоначхир къуэм и лъэныкъуэмкIэ. Ирагъэлъэгъуащ байкерхэм ЦIэрыIуэ шелкэвэ гъуэгу жыхуаIэр. Къажыхьа нэужь байкерхэр Домбей поселокым къагъэзэжащ. Къыздагъэзэжам пщыхьэщхьэшхэ хьэрзынэ хуагъэхьэзырауэ къыпэщIэхуэжащ, фестивалым и япэ махуэм теухуауэ.

ФокIадэм и 16-м екIуэкIащ  Iуэхугъуэм и икIэ махуэр. А махуэ дыдэм байкерхэм яхузэфIэкIащ канатнэ гъуэгумкIэ дэкIуейну, абы яужь оргкомитетым иритащ Iуэхугъуэм и кIэух.

А пщыхьэщхьэ дыдэм байкерхэр я унэмкIэ яунэтIыжащ.