ФокIадэм и 20-м щыщIэдзауэ 23-м нэс Дунейпсо инвестиционнэ форум «Сочи-2012» жыхуиIэм Къэрэшей-Шэрджэс республикэм къигъэлъэгъуэнущ проекту тIу миллиард I45-м хуэдиз и уасэу, жиIащ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и унафэщ1ым и пресс-службэм.

Проект зи цIэу къагъэлъэгъуэну мурад ящIар нобэкIэ зэтрагъэувэ курорт «Архыз» жыхуиIэр, абы адэкIэ форумым къеблэгъахэм ирагъэлъэгъуну яхуейщ проектыщIэ ягъэхьэзырар - вакъэ къыщIэзыгъэкI фабрикэ «Обувь России». Псори хъарзынэу зэфIэкIмэ республикэм игъуэтынущ цIыху мин 28-р здэлэжьэн щIыпIэ, абы къыхэкIкIэ республикэм и бюджетым ашхьэфIхэр къихьэнущ.

«Экономическэ форумым дызэрыхэтыр, ди республикэм и экономикэм  щхьэкIэ хуабжьу хэлъхьапIэ бей хъунущ»- къитащ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и нэхъыщхьэм и пресс-службэм щхьэлтетым и псалъэхэр.

Форумым деж Iэпэ щIадзынэ хуейщ тхылъитIым зи мыхьэнэ ину щытыу: Ищхьэрэ Осетие - Аланиемрэ, Ставропольскэ краимрэ я щхьэлтетхэмрэ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм я щхьэлтетым зэгъусэу щIадзынущ Iэпэ зэгурыIуэныгъэ зэрагъуэтамкIэ межрегиональнэ IуэхухэмкIэ.

Комплекс «Архъыз» жыхуиIэр ящIыну зырыщIадзэ лъандэрэ ирагъэкIуэкIащ Iуэху ин дыдэ инфрастуктурэр зэрызэтраубыдэным пылъурэ, абы къинэмыщIауэ зэтрагъэуващ лъагапIэ зыбжанэ. Ар псори къагъэлъэгъуэну пылъщ форумым щыгъуэ.

ЕтIуанэ проект къагъэлъэгъуэныу зыхуейр зыпыщIар Шэрджэс къалэм деж дащIыхьыну вакъэ здад фабрикэращ «Обувь России». Компание «Обувь России» жыхуиIэр хохъэ фирмэ нэхъ увыпIэ лъагэ зыIыгъхэм я гупым. Я мурадщ ахэм яутIыпщыну Къэрэщей-Шэрджэсым деж къыщIэгъэкIыныгъэ ин - илъэсым зы миллион и бжыгъэу зэгуэгъу вакъэ къыщIагъэкIыну. КъызэрабжымкIэ Шэрджэс къалэм деж щащIыну фабрикэр къэлъыхьэжын хуейщ.