ФокIадэм и 28-м Адыгей республикэм игъэлъэпIэнущ адыгэ фащэм и махуэщIыр, жиIащ Адыгэ щIэныгъэм и фонд «Адыги»Къалмыкъ Юрэ и цIэ зезыхьэ. КъэзэгъэпэщакIуэу махуэщIым щытар Востокым ис лъэпкъым я музеиращ.

Илъэс закъуэщ текIар адыгэ фащэм и махуэщIыр календарым къызэрихьэрэ. Ауэ нобэкIэ цIэрыIуэ хъуащ.

КъэзыгъэпэщакIуэхэм мурадыу ягъэувар адыгэ щIэныгъэр дэн дежи къыщагъэлъэгъуэну, абы пэмыщIыу хабзэ дахэхэр яхъумэну икIи хагъахъуэурэ кIуэну.

Адыгэм и щIэныгъэр къыщагъэлъэгъуэну мурад ящIащ Мейкъуапэ и площадь нэхъ ин дыдэм Ленин и цIэр зезыхьэм и деж. Мыбдеж къыщагъэлъэгъуэнущ сурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэр. Абы пэмыщIыу модельер цIэрыIуэу Адыгейм щыпсэухэм яда щыгъынхэр къагъэлъэгъуэнущ.

Нэхъ гъэщIэгъуэну махуэщIым щытынур зыщ - хьэщIэ къеблагъэнухэм псоми, зы къэмынэу адыгэ фащэ ящыгъын хуейщ!