Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм къихьащ япэ увыпIэ Кавказскэ джэгу екIуэкIам Налшыч къалэ и деж, жиIащ Адыгэ щIынэгъэ фонд "Адыги" Къалмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэм. ТекIуэныгъэр ягъэлъэпIащ концерт гъэщIэгъуэнкIэ, итIанэ тыгъэ ягуэшынымкIэ.

«Кавказскэ джэгу - 20I2» жыхуиIэ межрегиональнэ спортивнэ фестивалым зэхуишэсащ цIыху минитI нэхърэ нэхъыбэ республикэу хъуам къикIахэр. Зэпеуэм хэтащ I8-м нэсу банэ лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэ, нэгъуэщIхэри.

Япэ увыпIэр къихьащ КъБР-м яужь къэнащ Дагъыстэныр - е-2-нэ увыпIэ, Ставропольскэ крайм - е-3-нэ увыпIэр къыхуэнащ.

«Зеленый театр»-м и бжэIупэм деж къыщыфахэщ артист цIэрыIуэхэр, СКФО субъектхэм къикIауэ. ТекIуахэм тыгъэхэр щырат зэманым щыгъуэ Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и нэхъыщхьэ Къанокъуэ Арсен сценэм къытехьэри псалъэ къищтащ: «Си гуапэ нобэ ди республикэм мыпхуэдэ Iуэхугъэ зэрекIуэкIым щхьэкIэ. Нэхъри нэхъ сызыгъэгуфIэр, нобэ мыбдеж республикэ къэс къикIыу хьэщIэ къытхуэкIуахэр зэрыщыIэр. Нэхъ нэхъыщхьэр мы псом ди лъэпкъым и щIэныгъэр къэгъэлъэгъууэн закъуэкъым, атIэ дызэрызэхуэзар, зэгъунэгъухэм я тхыдэхэм дызэрыхэплъар. А зыращ дызэпызыщIэр, а ныбжьэгъугъэ лъапIэр Iэмал иIэкъым дгъэкIуэдыныу. Ди махуэщIыр фIыуэ екIуэкIащ, ар къызэрызгурыIуэр ди хьэщIэхэм я нэгум щIэлъ гуфIэращ».

Къэбэрдей-Балъкъэрым Кавказскэ джэгухэр къихьа къудейкъым, атIэ тыгъэ лъапIэ хуофащэ абы щхьэкIэ - грант миллион I00-м нэсу спортивнэ объектхэр зэтегъэувэным папщIэ. Абы пэмыщIыу миллион 70-м нэс халхъэнущ ищхьэкIэ республиканскэ бюджетым къыхэкIыу. Апхуэдэ ашхъэшхуэр зытрагъэкIуэдэнур  физкультурнэ-оздоровительнэ комплексхэр зэтегъэувэным республикэм и кIуэцIым къалэ-къуажэ I3-м деж.