Жэпуэгъуэ мазэм и 5-м мэрем махуэм Майкоп и курыкупсэм деж екIуэкIынущ е-3-нэ республиканскэ фестиваль адыгэ кхъуейм теухуауэ, жиIащ Адыгэ щIэныгъэм и фонд «Адыги» Къалмыкъ Юрэ и цIэ зезыхьэ. А махуэщIым хьэщIэхэм я пащхьэ къырагъэувэнущ Адыгейм кхъуей зыщIу предприятэ щыIу хъуам я кхъуейхэр. Абы пэмыщIу унагъуэ кхъуеи къытрагъэувэнущ Iэнэхэм.

ХьэщIэхэм ирагъэлъэгъуну къудейкъым кхъуейр зэращIыр, икIи ирагъэшхынущ. Зэпеуэм хэту хъуам я хэщIапIэхэм щIэхьэурэ хьэщIэхэм яшхынущ кхъуейр.

Зыхуэфащэр зыгъэбелджылы гупым къыхихынущ номинациекIэ «НэхъыфI дыдэу хэщIапIэ зыгъэдэхар», икIи «Кхъуей нэхъыфI дыдэу зыщI» хуэдэу. А махуэм текIуэным къыхуагъэфэщэнущ дыщэ пыIэ цIыкIу баринэ кIэщIэту, икIи цIэ фIащынущ : «Адыгэ кхъуейм и пщы».

«Мы гъэм текIуэну зыхуейм къалэн зыбжанэ и пщэм иралъхьэнущ. Зыхуэфащэр зыгъэбелджылы гупыр зэплъынур хэщIапIэр къабзэу зэрызэлъэIуха къудейракъым, атIэ кхъуей я пащхьэ къырагъэувам и IэфIагъым, зэращIа щIыкIэм еплъынущ, и теплъэм гу лъатэнущ. ИтIани зэплъынухэр хьэщIэхэр къызэрагъэблагъэ щIыкIэм, Iэнэм къызэрыIуашэ щIыкIэм», - жиIащ фестивалыр езыгъэкIуэкI оргкомитетым.

«Адыгэ кхъуей» ауэ сытми кхъуейкъым, атIэ Адыгей республикэми, дэтхэнэ адыгэми и брендщ, дуней хъурейм цIэрыIуэ щыхъуауэ. Адыгей республикэм илъэс къэс ягъэхьэзыр тонни-6 кхъуейуэ. Абы и нэхъыбэм маркэ иIэжыу «Адыгейский сыр» жэуэ.