ЩакIуэгъуэ мазэм Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм екIуэкIынущ Дунейпсо фестиваль симфоническэ уэрэд Темыркъан Юрэ и щыхьэтыу, жиIащ КъБР республикэм и щ1эныгъэ 1уэху зезыхуэ министерствэм.

Жэпуэгъуэм и 3-м КъБР правительствэм и зэхуэсым ягъэпэжащ оргкомитет фестивалыр зыгъэхьэзырын хуейм хэтынэхэр. УнафэщIыу ягъэувар КъБР-м и правительствэм и председатель Гертер Иван.

«Концертым хэтын хуейуэ къагъэуващ Симфоническэ оркестрыр, уэрэджыIэ-инструменталистхэр, камернэ ансамблхэр. Артистхэмрэ уэрэджыIэхэмрэ къытеувэнущ Налшыч къалэ утыкуу иIэу хъуам», - жиIащ Фирэ Руслан, КъБр-м и щIэныгъэ министерствэм и унафэщI.

Адыгэ лъэпкъыр зырипагэ Темыркъан Юрэ илъэс 20-м нэхърэ нэхъыбэ хъуауэ Санкт-Петербург къалэм и академическэ симфоническэ оркестрым и руководитель цIэрыIуэ. Абы пэмыщIыу илъэсипщI хъуауэ Дунейпсо щIымахуэ фестиваль «Площадь искусствым» и унафэщI.

Дыкъегъэгугъэ апхуэдэ цIыху цIэрыIуэ Темыркъан Юрэ хуэдэу зи цIэ ираIуа фестивалыр хьарзынэу блэкIыныу. Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм исхэр куэдрэ тепсэлъыхьыжынэу къегъэгугъэ фестивалым.