Адыгейм егъэлъапIэ и махуэщI лъапIэр - республикэр зэрызэтеувэрэ 21 илъэс текIащ.

МахуэщI лъапIэр екIуэкIыху зытрагъэхуэну мурад ящIащ выставкэхэр зыгъэувхэм. Нэхъ дахэу быбж хъунущ адыгэ кхъуейм щхьэкIэ зэхаша фестивалыр. Лъэпкъ зэщымыщхэм я музейм деж къызэIуахащ выставкэ «Адыгэ республикэм и парламентаризмым и тхыдэ» жэуэ, республиканскэ сурэтыщIэ галереям и деж ирагъэлъэгъуащ къеблагъэхэм сурэт ящIахэр

Республикэм и махуэщIыр ягъэлъапIэу щIадзащ махуэр къэмыс щIыкIэ. ФокIадэм и 29-м поселок Гавердовскэм и деж екIуэкIащ выставкэ гъэщIэгъуэн адыгэм и IэщIагъэ хьэпшыпхэр здыщагъэлъэгъуам.

«Мы гъэм нэхъыбэу гу зэдгъэлъытэнур ди республикэм лъэпкъыу исым я куэдагъым. Лъэпкъибгъу исым я тхыдэр я шхыныгъуэхэр ягъэлъэгъуэнэ къудейкъым, икIи къэфэнухэщ, шхын тетхэм и IэфIагъым еплъынухэщ», - жиIащ республикэм и щIэнхабзэ Iуэху зезыхуэ Сообцокъуэ Аминат.

Выставкэ зыбжанэм пэмыщIыу республикэм и махуэщIыр щагъэлъапIэ махуэм трагъэхуащ щIым щIэлъ хугъуэфIыгъуэхэр здагъэлъагъуэ акция. ЕкIуэкIащ ар бгы Фишт жыхуиIэм пэмыжыжьэу. Турист акциям хэтахэм адыгэ ныпыр драхьейри бгым и щхьэ дыдэм трагъэзэгъащ, - къажриIащ журналистхэм республикэм и турист цIэрыIуэ Максим Богатырев.

МахуэщIым щыгъуэ щекIуэкIыну гъэщIэгъуэныгъэхэр здытраубыдар Мейкъуапэ и площадь нэхъыщхьэм и деж. Къеблэгъэну поплъэ Пьеха Стасрэ Лазарев Сергейрэ.