Зэры Адыгейуэ нэхъыфI дыдэу кхъуей зыщIыу къабжар Псэпыт Аслъэнбэч, жиIащ Адыгэ щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ фонд «Адыги» Къэлмыкъ Юрэ и цIэ зезыхьэм. ТекIуам ТхакIущынэ Аслъэн тыгъэу къыритар мин пщыкIутху.

Фестивалым хэтахэщ кхъуейщIыу цIыху 29-м нэсу. Ахэр къикIахэщ республикэ псом и районхэм. Кхъуей зэращIым хуабжьыу кIэлъыплъахэщ саугъэтыр зыхуэфащэ зыгъэбелджылы гупым. Ахэм гулъытэшхуэ хуащIащ кхъуейм и IэфIагъым, кхъуей зэращI щIыкIэм, икIи хьэщIэр къызэрырагъэблагъэ щIыкIэм Iэнэм.

«Зэи къэхъуакъым апхуэдэ - текIуэныгъэр щIалэм ихьауэ. Ижь ижьыж лъандэрэ фызырат зи пщэрылъыр - кхъуей ищIыну. Ауэ нобэ текIуам хуэфащэу къихьащ, сыту жыпIэмэ кхъуей IэфI дыдэ ди пащхьэм къыригъэуващ, икIи псоми ягу къинащ Аслъэнбэч хуэму, сакъыу кхъуейр зэрыхихар, икIи зэриушыуар. Нэгъэсауэ. Зэтеубыдауэ. Зыри тхуэжыIакъым - Аслъэнбэч и кхъуейм нэхъ IэфI дышхакъым нобэ », - жиIащ саугъэтыр зыхуэфащэ зыгъэбелджылы гупым я нэхъыщхьэм.

Аслъэн кхъуей IэфIу ищIыу езыгъэсар и анэращ. ЗэрыцIыкIу лъандэрэ иригъэлъагъут кхъуейр IэфIу икIи нэгъэсауэ зэрыщIа хъунур. Iэзэм зэрыжиIэмкIэ кхъуей щIыным щIэныгъэшхуэ хэлъкъым - шэр фIыуэ щытмэ, кхъуейри IэфI хъунущ.